FANDOM


Chapter 36 Tanakh, Torah, Bereishit: Chapter 37
by [[Author:|]]
Chapter 38
Chapter Index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Parshah Index
BereishitNoachLech-LechaVayeiraChayei SarahToledotVayetze
VayishlachVayeshevMiketzVayigashVayechi

Bereishit 37

English from public domain JPS Bible

Hebrew from Westminister Leningrad Codex

37:1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.

37:1 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren, being still a lad even with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives; and Joseph brought evil report of them unto their father.

37:2 אלה תלדות יעקב יוסף בןשבעעשרה שנה היה רעה אתאחיו בצאן והוא נער אתבני בלהה ואתבני זלפה נשי אביו ויבא יוסף אתדבתם רעה אלאביהם

37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age; and he made him a coat of many colours.

37:3 וישראל אהב אתיוסף מכלבניו כיבןזקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים

37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. .

37:4 ויראו אחיו כיאתו אהב אביהם מכלאחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם

37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren; and they hated him yet the more.

37:5 ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו

37:6 And he said unto them: 'Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:

37:6 ויאמר אליהם שמעונא החלום הזה אשר חלמתי

37:7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and bowed down to my sheaf.'

37:7 והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגםנצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

37:8 And his brethren said to him: 'Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us?' And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.

37:8 ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אםמשול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו עלחלמתיו ועלדבריו

37:9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said: 'Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me.'

37:9 ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי

37:10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him: 'What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down to thee to the earth?'

37:10 ויספר אלאביו ואלאחיו ויגערבו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה

37:11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind. .

37:11 ויקנאובו אחיו ואביו שמר אתהדבר

37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.

37:12 וילכו אחיו לרעות א̣ת̣צאן4 אביהם בשכם

37:13 And Israel said unto Joseph: 'Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them.' And he said to him: 'Here am I.'

37:13 ויאמר ישראל אליוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני

37:14 And he said to him: 'Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me back word.' So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.

37:14 ויאמר לו לךנא ראה אתשלום אחיך ואתשלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה

37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying: 'What seekest thou?'

37:15 וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מהתבקש

37:16 And he said: 'I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they are feeding the flock.'

37:16 ויאמר אתאחי אנכי מבקש הגידהנא לי איפה הם רעים

37:17 And the man said: 'They are departed hence; for I heard them say: Let us go to Dothan.' And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.

37:17 ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן

37:18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.

37:18 ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו

37:19 And they said one to another: 'Behold, this dreamer cometh.

37:19 ויאמרו איש אלאחיו הנה בעל החלמות הלזה בא

37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say: An evil beast hath devoured him; and we shall see what will become of his dreams.'

37:20 ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מהיהיו חלמתיו

37:21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand; and said: 'Let us not take his life.'

37:21 וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש

37:22 And Reuben said unto them: 'Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him' --that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father. .

37:22 ויאמר אלהם ראובן אלתשפכודם השליכו אתו אלהבור הזה אשר במדבר ויד אלתשלחובו למען הציל אתו מידם להשיבו אלאביו

37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colours that was on him;

37:23 ויהי כאשרבא יוסף אלאחיו ויפשיטו אתיוסף אתכתנתו אתכתנת הפסים אשר עליו

37:24 and they took him, and cast him into the pit--and the pit was empty, there was no water in it.

37:24 ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים

37:25 And they sat down to eat bread; and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and ladanum, going to carry it down to Egypt.

37:25 וישבו לאכללחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה

37:26 And Judah said unto his brethren: 'What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?

37:26 ויאמר יהודה אלאחיו מהבצע כי נהרג אתאחינו וכסינו אתדמו

37:27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh.' And his brethren hearkened unto him.

37:27 לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אלתהיבו כיאחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו

37:28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. And they brought Joseph into Egypt.

37:28 ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו אתיוסף מןהבור וימכרו אתיוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו אתיוסף מצרימה

37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.

37:29 וישב ראובן אלהבור והנה איןיוסף בבור ויקרע אתבגדיו

37:30 And he returned unto his brethren, and said: 'The child is not; and as for me, whither shall I go?' .

37:30 וישב אלאחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אניבא

37:31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;

37:31 ויקחו אתכתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו אתהכתנת בדם

37:32 and they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said: 'This have we found. Know now whether it is thy son's coat or not.'

37:32 וישלחו אתכתנת הפסים ויביאו אלאביהם ויאמרו זאת מצאנו הכרנא הכתנת בנך הוא אםלא

37:33 And he knew it, and said: 'It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.'

37:33 ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף

37:34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.

37:34 ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל עלבנו ימים רבים

37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said: 'Nay, but I will go down to the grave to my son mourning.' And his father wept for him.

37:35 ויקמו כלבניו וכלבנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כיארד אלבני אבל שאלה ויבך אתו אביו

37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.

37:36 והמדנים מכרו אתו אלמצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.