FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 21 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 290ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥
Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp.
He possesses all qualities; He transcends all qualities; He is the Formless Lord. He Himself is in Primal Samaadhi.
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥
Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ((1))
Through His Creation, O Nanak, He meditates on Himself. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
Jab akār ih kacẖẖ na ḏaristeṯā.
When this world had not yet appeared in any form,
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥
Pāp punn ṯab kah ṯe hoṯā.
who then committed sins and performed good deeds?
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥
Jab ḏẖārī āpan sunn samāḏẖ.
When the Lord Himself was in Profound Samaadhi,
ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥
Ŧab bair biroḏẖ kis sang kamāṯ.
then against whom were hate and jealousy directed?
ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ॥
Jab is kā baran cẖihan na jāpaṯ.
When there was no color or shape to be seen,
ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ॥
Ŧab harakẖ sog kaho kisėh bi▫āpaṯ.
then who experienced joy and sorrow?
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
Jab āpan āp āp pārbarahm.
When the Supreme Lord Himself was Himself All-in-all,
ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥
Ŧab moh kahā kis hovaṯ bẖaram.
then where was emotional attachment, and who had doubts?
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥
Āpan kẖel āp varṯījā.
He Himself has staged His own drama;
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥
Nānak karnaihār na ḏūjā. ((1))
O Nanak, there is no other Creator. ((1))

ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥
Jab hovaṯ parabẖ keval ḏẖanī.
When there was only God the Master,
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥
Ŧab banḏẖ mukaṯ kaho kis ka▫o ganī.
then who was called bound or liberated?
ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
Jab ekėh har agam apār.
When there was only the Lord, Unfathomable and Infinite,
ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥
Ŧab narak surag kaho ka▫un a▫uṯār.
then who entered hell, and who entered heaven?
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥
Jab nirgun parabẖ sahj subẖā▫e.
When God was without attributes, in absolute poise,
ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥
Ŧab siv sakaṯ kahhu kiṯ ṯẖā▫e.
then where was mind and where was matter - where was Shiva and Shakti?
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥
Jab āpėh āp apnī joṯ ḏẖarai.
When He held His Own Light unto Himself,
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥
Ŧab kavan nidar kavan kaṯ darai.
then who was fearless, and who was afraid?
ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
Āpan cẖaliṯ āp karnaihār.
He Himself is the Performer in His own plays;
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥
Nānak ṯẖākur agam apār. ((2))
O Nanak, the Lord Master is Unfathomable and Infinite. ((2))

ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥
Abẖināsī sukẖ āpan āsan.
When the Immortal Lord was seated at ease,
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥
Ŧah janam maran kaho kahā bināsan.
then where was birth, death and dissolution?
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
Jab pūran karṯā parabẖ so▫e.
When there was only God, the Perfect Creator,
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥
Ŧab jam kī ṯarās kahhu kis ho▫e.
then who was afraid of death?
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥
Jab abigaṯ agocẖar parabẖ ekā.
When there was only the One Lord, unmanifest and incomprehensible,
ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥
Ŧab cẖiṯar gupaṯ kis pūcẖẖaṯ lekẖā.
then who was called to account by the recording scribes of the conscious and the subconscious?
ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥
Jab nāth niranjan agocẖar agāḏẖe.
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥
Ŧab ka▫un cẖẖute ka▫un banḏẖan bāḏẖe.
then who was emancipated, and who was held in bondage?
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥
Āpan āp āp hī acẖarjā.
He Himself, in and of Himself, is the most wonderful.
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥
Nānak āpan rūp āp hī uparjā. ((3))
O Nanak, He Himself created His Own Form. ((3))

ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥
Jah nirmal purakẖ purakẖ paṯ hoṯā.
When there was only the Immaculate Being, the Lord of beings,
ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥
Ŧah bin mail kahhu ki▫ā ḏẖoṯā.
there was no filth, so what was there to be washed clean?
ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥
Jah niranjan nirankār nirbān.
When there was only the Pure, Formless Lord in Nirvaanaa,
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
Ŧah ka▫un ka▫o mān ka▫un abẖimān.
then who was honored, and who was dishonored?
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥
Jah sarūp keval jagḏīs.
When there was only the Form of the Lord of the Universe,
ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥
Ŧah cẖẖal cẖẖiḏar lagaṯ kaho kīs.
then who was tainted by fraud and sin?
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Jah joṯ sarūpī joṯ sang samāvai.
When the Embodiment of Light was immersed in His Own Light,
ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
Ŧah kisėh bẖūkẖ kavan ṯaripṯāvai.
then who was hungry, and who was satisfied?
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
Karan karāvan karnaihār.
He is the Cause of causes, the Creator Lord.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥
Nānak karṯe kā nāhi sumār. ((4))
O Nanak, the Creator is beyond calculation. ((4))

ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥
Jab apnī sobẖā āpan sang banā▫ī.
When His Glory was contained within Himself,
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥
Ŧab kavan mā▫e bāp miṯar suṯ bẖā▫ī.
then who was mother, father, friend, child or sibling?
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥
Jah sarab kalā āpėh parbīn.
When all power and wisdom was latent within Him,
ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥
Ŧah beḏ kaṯeb kahā ko▫ū cẖīn.
then where were the Vedas and the scriptures, and who was there to read them?
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥
Jab āpan āp āp ur ḏẖārai.
When He kept Himself, All-in-all, unto His Own Heart,
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥
Ŧa▫o sagan apasgan kahā bīcẖārai.
then who considered omens to be good or bad?
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥
Jah āpan ūcẖ āpan āp nerā.
When He Himself was lofty, and He Himself was near at hand,
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
Ŧah ka▫un ṯẖākur ka▫un kahī▫ai cẖerā.
then who was called master, and who was called disciple?
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥
Bisman bisam rahe bismāḏ.
We are wonder-struck at the wondrous wonder of the Lord.
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥
Nānak apnī gaṯ jānhu āp. ((5))
O Nanak, He alone knows His own state. ((5))

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥
Jah acẖẖal acẖẖeḏ abẖeḏ samā▫i▫ā.
When the Undeceiveable, Impenetrable, Inscrutable One was self-absorbed,
ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥
Ūhā kisėh bi▫āpaṯ mā▫i▫ā.
then who was swayed by Maya?
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥
Āpas ka▫o āpėh āḏes.
When He paid homage to Himself,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥
Ŧihu guṇ kā nāhī parves.
then the three qualities were not prevailing.
ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥
Jah ekėh ek ek bẖagvanṯā.
When there was only the One, the One and Only Lord God,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥
Ŧah ka▫un acẖinṯ kis lāgai cẖinṯā.
then who was not anxious, and who felt anxiety?
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥
Jah āpan āp āp paṯī▫ārā.
When He Himself was satisfied with Himself,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
Ŧah ka▫un kathai ka▫un sunnaihārā.
then who spoke and who listened?
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
Baho be▫anṯ ūcẖ ṯe ūcẖā.
He is vast and infinite, the highest of the high.
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥
Nānak āpas ka▫o āpėh pahūcẖā. ((6))
O Nanak, He alone can reach Himself. ((6))

ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥
Jah āp racẖi▫o parpancẖ akār.
When He Himself fashioned the visible world of the creation,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
Ŧihu guṇ mėh kīno bisthār.
he made the world subject to the three dispositions.
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥
Pāp punn ṯah bẖa▫ī kahāvaṯ.
Sin and virtue then began to be spoken of.
ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥
Ko▫ū narak ko▫ū surag bancẖẖāvaṯ.
Some have gone to hell, and some yearn for paradise.
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥
Āl jāl mā▫i▫ā janjāl.
Worldly snares and entanglements of Maya,
ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥
Ha▫umai moh bẖaram bẖai bẖār.
egotism, attachment, doubt and loads of fear;
ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥
Ḏūkẖ sūkẖ mān apmān.
pain and pleasure, honor and dishonor -
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨ ॥
Anik parkār kī▫o bakẖ▫yān.
these came to be described in various ways.
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥
Āpan kẖel āp kar ḏekẖai.
He Himself creates and beholds His own drama.
ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥
Kẖel sankocẖai ṯa▫o Nānak ekai. ((7))
He winds up the drama, and then, O Nanak, He alone remains. ((7))

ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥
Jah abigaṯ bẖagaṯ ṯah āp.
Wherever the Eternal Lord's devotee is, He Himself is there.
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥
Jah pasrai pāsār sanṯ parṯāp.
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saint.
ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ॥
Ḏuhū pākẖ kā āpėh ḏẖanī.
He Himself is the Master of both worlds.
ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥
Un kī sobẖā unhū banī.
His Praise is to Himself alone.
ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਚੋਜ ॥
Āpėh ka▫uṯak karai anaḏ cẖoj.
He Himself performs and plays His amusements and games.
ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥
Āpėh ras bẖogan nirjog.
He Himself enjoys pleasures, and yet He is unaffected and untouched.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥
Jis bẖāvai ṯis āpan nā▫e lāvai.
He attaches whomever He pleases to His Name.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ॥
Jis bẖāvai ṯis kẖel kẖilāvai.
He causes whomever He pleases to play in His play.
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥
Besumār athāh agnaṯ aṯolai.
He is beyond calculation, beyond measure, uncountable and unfathomable.
ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥
Ji▫o bulāvhu ṯi▫o Nānak ḏās bolai. ((8)(21))
As You inspire him to speak, O Lord, so does servant Nanak speak. ((8)(21))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 21 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.