Fandom

Religion Wiki

Sukhmani asatpadi 21

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 21 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 290ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥
Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp.
He possesses all qualities; He transcends all qualities; He is the Formless Lord. He Himself is in Primal Samaadhi.
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥
Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ((1))
Through His Creation, O Nanak, He meditates on Himself. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
Jab akār ih kacẖẖ na ḏaristeṯā.
When this world had not yet appeared in any form,
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥
Pāp punn ṯab kah ṯe hoṯā.
who then committed sins and performed good deeds?
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥
Jab ḏẖārī āpan sunn samāḏẖ.
When the Lord Himself was in Profound Samaadhi,
ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥
Ŧab bair biroḏẖ kis sang kamāṯ.
then against whom were hate and jealousy directed?
ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ॥
Jab is kā baran cẖihan na jāpaṯ.
When there was no color or shape to be seen,
ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ॥
Ŧab harakẖ sog kaho kisėh bi▫āpaṯ.
then who experienced joy and sorrow?
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
Jab āpan āp āp pārbarahm.
When the Supreme Lord Himself was Himself All-in-all,
ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥
Ŧab moh kahā kis hovaṯ bẖaram.
then where was emotional attachment, and who had doubts?
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥
Āpan kẖel āp varṯījā.
He Himself has staged His own drama;
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥
Nānak karnaihār na ḏūjā. ((1))
O Nanak, there is no other Creator. ((1))

ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥
Jab hovaṯ parabẖ keval ḏẖanī.
When there was only God the Master,
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥
Ŧab banḏẖ mukaṯ kaho kis ka▫o ganī.
then who was called bound or liberated?
ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
Jab ekėh har agam apār.
When there was only the Lord, Unfathomable and Infinite,
ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥
Ŧab narak surag kaho ka▫un a▫uṯār.
then who entered hell, and who entered heaven?
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥
Jab nirgun parabẖ sahj subẖā▫e.
When God was without attributes, in absolute poise,
ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥
Ŧab siv sakaṯ kahhu kiṯ ṯẖā▫e.
then where was mind and where was matter - where was Shiva and Shakti?
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥
Jab āpėh āp apnī joṯ ḏẖarai.
When He held His Own Light unto Himself,
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥
Ŧab kavan nidar kavan kaṯ darai.
then who was fearless, and who was afraid?
ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
Āpan cẖaliṯ āp karnaihār.
He Himself is the Performer in His own plays;
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥
Nānak ṯẖākur agam apār. ((2))
O Nanak, the Lord Master is Unfathomable and Infinite. ((2))

ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥
Abẖināsī sukẖ āpan āsan.
When the Immortal Lord was seated at ease,
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥
Ŧah janam maran kaho kahā bināsan.
then where was birth, death and dissolution?
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
Jab pūran karṯā parabẖ so▫e.
When there was only God, the Perfect Creator,
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥
Ŧab jam kī ṯarās kahhu kis ho▫e.
then who was afraid of death?
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥
Jab abigaṯ agocẖar parabẖ ekā.
When there was only the One Lord, unmanifest and incomprehensible,
ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥
Ŧab cẖiṯar gupaṯ kis pūcẖẖaṯ lekẖā.
then who was called to account by the recording scribes of the conscious and the subconscious?
ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥
Jab nāth niranjan agocẖar agāḏẖe.
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥
Ŧab ka▫un cẖẖute ka▫un banḏẖan bāḏẖe.
then who was emancipated, and who was held in bondage?
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥
Āpan āp āp hī acẖarjā.
He Himself, in and of Himself, is the most wonderful.
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥
Nānak āpan rūp āp hī uparjā. ((3))
O Nanak, He Himself created His Own Form. ((3))

ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥
Jah nirmal purakẖ purakẖ paṯ hoṯā.
When there was only the Immaculate Being, the Lord of beings,
ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥
Ŧah bin mail kahhu ki▫ā ḏẖoṯā.
there was no filth, so what was there to be washed clean?
ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥
Jah niranjan nirankār nirbān.
When there was only the Pure, Formless Lord in Nirvaanaa,
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
Ŧah ka▫un ka▫o mān ka▫un abẖimān.
then who was honored, and who was dishonored?
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥
Jah sarūp keval jagḏīs.
When there was only the Form of the Lord of the Universe,
ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥
Ŧah cẖẖal cẖẖiḏar lagaṯ kaho kīs.
then who was tainted by fraud and sin?
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Jah joṯ sarūpī joṯ sang samāvai.
When the Embodiment of Light was immersed in His Own Light,
ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
Ŧah kisėh bẖūkẖ kavan ṯaripṯāvai.
then who was hungry, and who was satisfied?
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
Karan karāvan karnaihār.
He is the Cause of causes, the Creator Lord.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥
Nānak karṯe kā nāhi sumār. ((4))
O Nanak, the Creator is beyond calculation. ((4))

ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥
Jab apnī sobẖā āpan sang banā▫ī.
When His Glory was contained within Himself,
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥
Ŧab kavan mā▫e bāp miṯar suṯ bẖā▫ī.
then who was mother, father, friend, child or sibling?
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥
Jah sarab kalā āpėh parbīn.
When all power and wisdom was latent within Him,
ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥
Ŧah beḏ kaṯeb kahā ko▫ū cẖīn.
then where were the Vedas and the scriptures, and who was there to read them?
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥
Jab āpan āp āp ur ḏẖārai.
When He kept Himself, All-in-all, unto His Own Heart,
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥
Ŧa▫o sagan apasgan kahā bīcẖārai.
then who considered omens to be good or bad?
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥
Jah āpan ūcẖ āpan āp nerā.
When He Himself was lofty, and He Himself was near at hand,
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
Ŧah ka▫un ṯẖākur ka▫un kahī▫ai cẖerā.
then who was called master, and who was called disciple?
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥
Bisman bisam rahe bismāḏ.
We are wonder-struck at the wondrous wonder of the Lord.
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥
Nānak apnī gaṯ jānhu āp. ((5))
O Nanak, He alone knows His own state. ((5))

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥
Jah acẖẖal acẖẖeḏ abẖeḏ samā▫i▫ā.
When the Undeceiveable, Impenetrable, Inscrutable One was self-absorbed,
ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥
Ūhā kisėh bi▫āpaṯ mā▫i▫ā.
then who was swayed by Maya?
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥
Āpas ka▫o āpėh āḏes.
When He paid homage to Himself,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥
Ŧihu guṇ kā nāhī parves.
then the three qualities were not prevailing.
ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥
Jah ekėh ek ek bẖagvanṯā.
When there was only the One, the One and Only Lord God,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥
Ŧah ka▫un acẖinṯ kis lāgai cẖinṯā.
then who was not anxious, and who felt anxiety?
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥
Jah āpan āp āp paṯī▫ārā.
When He Himself was satisfied with Himself,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
Ŧah ka▫un kathai ka▫un sunnaihārā.
then who spoke and who listened?
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
Baho be▫anṯ ūcẖ ṯe ūcẖā.
He is vast and infinite, the highest of the high.
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥
Nānak āpas ka▫o āpėh pahūcẖā. ((6))
O Nanak, He alone can reach Himself. ((6))

ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥
Jah āp racẖi▫o parpancẖ akār.
When He Himself fashioned the visible world of the creation,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
Ŧihu guṇ mėh kīno bisthār.
he made the world subject to the three dispositions.
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥
Pāp punn ṯah bẖa▫ī kahāvaṯ.
Sin and virtue then began to be spoken of.
ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥
Ko▫ū narak ko▫ū surag bancẖẖāvaṯ.
Some have gone to hell, and some yearn for paradise.
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥
Āl jāl mā▫i▫ā janjāl.
Worldly snares and entanglements of Maya,
ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥
Ha▫umai moh bẖaram bẖai bẖār.
egotism, attachment, doubt and loads of fear;
ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥
Ḏūkẖ sūkẖ mān apmān.
pain and pleasure, honor and dishonor -
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨ ॥
Anik parkār kī▫o bakẖ▫yān.
these came to be described in various ways.
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥
Āpan kẖel āp kar ḏekẖai.
He Himself creates and beholds His own drama.
ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥
Kẖel sankocẖai ṯa▫o Nānak ekai. ((7))
He winds up the drama, and then, O Nanak, He alone remains. ((7))

ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥
Jah abigaṯ bẖagaṯ ṯah āp.
Wherever the Eternal Lord's devotee is, He Himself is there.
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥
Jah pasrai pāsār sanṯ parṯāp.
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saint.
ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ॥
Ḏuhū pākẖ kā āpėh ḏẖanī.
He Himself is the Master of both worlds.
ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥
Un kī sobẖā unhū banī.
His Praise is to Himself alone.
ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਚੋਜ ॥
Āpėh ka▫uṯak karai anaḏ cẖoj.
He Himself performs and plays His amusements and games.
ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥
Āpėh ras bẖogan nirjog.
He Himself enjoys pleasures, and yet He is unaffected and untouched.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥
Jis bẖāvai ṯis āpan nā▫e lāvai.
He attaches whomever He pleases to His Name.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ॥
Jis bẖāvai ṯis kẖel kẖilāvai.
He causes whomever He pleases to play in His play.
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥
Besumār athāh agnaṯ aṯolai.
He is beyond calculation, beyond measure, uncountable and unfathomable.
ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥
Ji▫o bulāvhu ṯi▫o Nānak ḏās bolai. ((8)(21))
As You inspire him to speak, O Lord, so does servant Nanak speak. ((8)(21))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 21 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki