FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 10 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 275ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
Usṯaṯ karahi anek jan anṯ na pārāvār.
Many people praise the Lord. He has no end or limitation.
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥
Nānak racẖnā parabẖ racẖī baho biḏẖ anik parkār. ((1))
O Nanak, God created the creation, with its many ways and various species. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥
Ka▫ī kot ho▫e pūjārī.
Many millions are His devotees.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
Ka▫ī kot ācẖār bi▫uhārī.
Many millions perform religious rituals and worldly duties.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e ṯirath vāsī.
Many millions become dwellers at sacred shrines of pilgrimage.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot ban bẖarmėh uḏāsī.
Many millions wander as renunciates in the wilderness.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ॥
Ka▫ī kot beḏ ke saroṯe.
Many millions listen to the Vedas.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥
Ka▫ī kot ṯapīsur hoṯe.
Many millions become austere penitents.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot āṯam ḏẖi▫ān ḏẖārėh.
Many millions enshrine meditation within their souls.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot kab kāb bīcẖārėh.
Many millions of poets contemplate Him through poetry.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot navṯan nām ḏẖi▫āvahi.
Many millions meditate on His eternally new Naam.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥੧॥
Nānak karṯe kā anṯ na pāvahi. ((1))
O Nanak, none can find the limits of the Creator. ((1))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e abẖimānī.
Many millions become self-centered.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥
Ka▫ī kot anḏẖ agi▫ānī.
Many millions are blinded by ignorance.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥
Ka▫ī kot kirpan kaṯẖor.
Many millions are stone-hearted misers.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥
Ka▫ī kot abẖig āṯam nikor.
Many millions are heartless, with dry, withered souls.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot par ḏarab ka▫o hirėh.
Many millions steal the wealth of others.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot par ḏūkẖnā karahi.
Many millions slander others.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਮ ਮਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot mā▫i▫ā saram māhi.
Many millions struggle in Maya.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot parḏes bẖarmāhi.
Many millions wander in foreign lands.
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥
Jiṯ jiṯ lāvhu ṯiṯ ṯiṯ lagnā.
Whatever God attaches them to - with that they are engaged.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥
Nānak karṯe kī jānai karṯā racẖnā. ((2))
O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ((2))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥
Ka▫ī kot siḏẖ jaṯī jogī.
Many millions are Siddhas, celibates and Yogis.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥
Ka▫ī kot rāje ras bẖogī.
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥
Ka▫ī kot pankẖī sarap upā▫e.
Many millions of birds and snakes have been created.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ॥
Ka▫ī kot pāthar birakẖ nipjā▫e.
Many millions of stones and trees have been produced.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ॥
Ka▫ī kot pavaṇ pāṇī baisanṯar.
Many millions are the winds, waters and fires.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥
Ka▫ī kot ḏes bẖū mandal.
Many millions are the countries and realms of the world.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ॥
Ka▫ī kot sasī▫ar sūr nakẖ▫yaṯar.
Many millions are the moons, suns and stars.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ॥
Ka▫ī kot ḏev ḏānav inḏar sir cẖẖaṯar.
Many millions are the demi-gods, demons and Indras, under their regal canopies.
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥
Sagal samagrī apnai sūṯ ḏẖārai.
He has strung the entire creation upon His thread.
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥
Nānak jis jis bẖāvai ṯis ṯis nisṯārai. ((3))
O Nanak, He emancipates those with whom He is pleased. ((3))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥
Ka▫ī kot rājas ṯāmas sāṯak.
Many millions abide in heated activity, slothful darkness and peaceful light.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥
Ka▫ī kot beḏ purān simriṯ ar sāsaṯ.
Many millions are the Vedas, Puraanas, Simritees and Shaastras.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥
Ka▫ī kot kī▫e raṯan samuḏ.
Many millions are the pearls of the oceans.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
Ka▫ī kot nānā parkār janṯ.
Many millions are the beings of so many descriptions.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥
Ka▫ī kot kī▫e cẖir jīve.
Many millions are made long-lived.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
Ka▫ī kot girī mer suvran thīve.
Many millions of hills and mountains have been made of gold.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੍ਯ੍ਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥
Ka▫ī kot jakẖ▫y kinnar pisācẖ.
Many millions are the Yakhshas - the servants of the god of wealth, the Kinnars - the gods of celestial music, and the evil spirits of the Pisaach.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥
Ka▫ī kot bẖūṯ pareṯ sūkar marigācẖ.
Many millions are the evil nature-spirits, ghosts, pigs and tigers.
ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
Sabẖ ṯe nerai sabẖhū ṯe ḏūr.
He is near to all, and yet far from all;
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥
Nānak āp alipaṯ rahi▫ā bẖarpūr. ((4))
O Nanak, He Himself remains distinct, while yet pervading all. ((4))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot pāṯāl ke vāsī.
Many millions inhabit the nether regions.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
Ka▫ī kot narak surag nivāsī.
Many millions dwell in heaven and hell.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot janmėh jīvėh marėh.
Many millions are born, live and die.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
Ka▫ī kot baho jonī firėh.
Many millions are reincarnated, over and over again.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot baiṯẖaṯ hī kẖāhi.
Many millions eat while sitting at ease.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
Ka▫ī kot gẖālėh thak pāhi.
Many millions are exhausted by their labors.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥
Ka▫ī kot kī▫e ḏẖanvanṯ.
Many millions are created wealthy.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
Ka▫ī kot mā▫i▫ā mėh cẖinṯ.
Many millions are anxiously involved in Maya.
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥
Jah jah bẖāṇā ṯah ṯah rākẖe.
Wherever He wills, there He keeps us.
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥
Nānak sabẖ kicẖẖ parabẖ kai hāthe. ((5))
O Nanak, everything is in the Hands of God. ((5))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥
Ka▫ī kot bẖa▫e bairāgī.
Many millions become Bairaagees, who renounce the world.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
Rām nām sang ṯin liv lāgī.
They have attached themselves to the Lord's Name.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
Ka▫ī kot parabẖ ka▫o kẖojanṯe.
Many millions are searching for God.
ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥
Āṯam mėh pārbarahm lahanṯe.
Within their souls, they find the Supreme Lord God.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥
Ka▫ī kot ḏarsan parabẖ pi▫ās.
Many millions thirst for the Blessing of God's Darshan.
ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥
Ŧin ka▫o mili▫o parabẖ abinās.
They meet with God, the Eternal.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗੁ ॥
Ka▫ī kot māgėh saṯsang.
Many millions pray for the Society of the Saints.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥
Pārbarahm ṯin lāgā rang.
They are imbued with the Love of the Supreme Lord God.
ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
Jin ka▫o ho▫e āp suparsan.
Those with whom He Himself is pleased,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥
Nānak ṯe jan saḏā ḏẖan ḏẖan. ((6))
O Nanak, are blessed, forever blessed. ((6))

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥
Ka▫ī kot kẖāṇī ar kẖand.
Many millions are the fields of creation and the galaxies.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Ka▫ī kot akās barahmand.
Many millions are the etheric skies and the solar systems.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥
Ka▫ī kot ho▫e avṯār.
Many millions are the divine incarnations.
ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
Ka▫ī jugaṯ kīno bisthār.
In so many ways, He has unfolded Himself.
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
Ka▫ī bār pasri▫o pāsār.
So many times, He has expanded His expansion.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
Saḏā saḏā ik ekankār.
Forever and ever, He is the One, the One Universal Creator.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
Ka▫ī kot kīne baho bẖāṯ.
Many millions are created in various forms.
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
Parabẖ ṯe ho▫e parabẖ māhi samāṯ.
From God they emanate, and into God they merge once again.
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
Ŧā kā anṯ na jānai ko▫e.
His limits are not known to anyone.
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥
Āpe āp Nānak parabẖ so▫e. ((7))
Of Himself, and by Himself, O Nanak, God exists. ((7))
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥
Ka▫ī kot pārbarahm ke ḏās.
Many millions are the servants of the Supreme Lord God.
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
Ŧin hovaṯ āṯam pargās.
Their souls are enlightened.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥
Ka▫ī kot ṯaṯ ke beṯe.
Many millions know the essence of reality.
ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥
Saḏā nihārahi eko neṯare.
Their eyes gaze forever on the One alone.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot nām ras pīvėh.
Many millions drink in the essence of the Naam.
ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
Amar bẖa▫e saḏ saḏ hī jīvėh.
They become immortal; they live forever and ever.
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥
Ka▫ī kot nām gun gāvahi.
Many millions sing the Glorious Praises of the Naam.
ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
Āṯam ras sukẖ sahj samāvėh.
They are absorbed in intuitive peace and pleasure.
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥
Apune jan ka▫o sās sās samāre.
He remembers His servants with each and every breath.
ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥
Nānak o▫e parmesur ke pi▫āre. ((8)(10))
O Nanak, they are the beloveds of the Transcendent Lord God. ((8)(10))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 10 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.