Fandom

Religion Wiki

Rehras Sahib - Page 6

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous pauri
Rehras Sahib - Page 6 Gnome-speakernotes      Play Audio Next pauri

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

Chaupai Sahib(in Rehras)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
The Lord is One and He can be attained through the Grace of The True Guru.

ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥
कबयो बाच बेनती ॥
Speech of the poet.

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
Chaupai

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ॥
हमरी करो हाथ दै ्रछा ॥ पूरन होइ चि्त की इछा ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands all the desires of my heart be fulfilled.

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥
तव चरनन मन रहै हमारा ॥ अपना जान करो प्रतिपारा ॥३७७॥
Let my mind rest under Thy Feet; sustain me, considering me Thine own.377.

ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥ ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ॥
हमरे दुशट सभै तुम घावहु ॥ आपु हाथ दै मोहि बचावहु ॥
Destroy, O Lord ! all my enemies and protect me with Thine own Hands.

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ॥ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥
सुखी बसै मोरो परिवारा ॥ सेवक सि्खय सभै करतारा ॥३७८॥
May my family live in comfort and ease alongwith all my servants and disciples.378.

ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਰਿਯੈ ॥ ਸਭ ਬੈਰਿਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਰਿਯੈ ॥
मो ्रछा निजु कर दै करियै ॥ सभ बैरिन कौ आज संघरियै ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and destroy this day all my enemies;

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਤੋਰਿ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥
पूरन होइ हमारी आसा ॥ तोरि भजन की रहै पियासा ॥३७९॥
May all the aspirations be fulfilled; let my thirst for Thy Name remain afresh.379.

ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਯਾਊਂ ॥ ਜੋ ਬਰ ਚਹੋਂ ਸੁ ਤੁਮਤੇ ਪਾਊਂ ॥
तुमहि छाडि कोई अवर न धयाऊं ॥ जो बर चहों सु तुमते पाऊं ॥
I may remember none else except Thee; and obtain all the required boons from Thee;

ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਯ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰਿਯਹਿ ॥ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰਿਯਹਿ ॥੩੮੦॥
सेवक सि्खय हमारे तारियहि ॥ चुन चुन श्त्रु हमारे मारियहि ॥३८०॥
Let my servants and disciples cross the world-ocean; all my enemies be singled out and killed.380.

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰਿਯੈ ॥ ਮਰਨ ਕਾਲ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਯੈ ॥
आपु हाथ दै मुझै उबरियै ॥ मरन काल त्रास निवरियै ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and relieve me form the fear of death;

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜੂ ਕਰਿਯਹੁ ਰੱਛਾ ॥੩੮੧॥
हूजो सदा हमारे प्छा ॥ स्री असिधुज जू करियहु ्रछा ॥३८१॥
May Thou ever Bestow Thy favours on my side; Protect me O Lord ! Thou, the Supreme Destroyer.381.

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਮੁਹਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਯਾਰੇ ॥
राखि लेहु मुहि राखनहारे ॥ साहिब संत सहाइ पियारे ॥
Protect me, O Lord ! Thou, the Protector, O Lord ! Most dear, the Protector of the Saints:

ਦੀਨਬੰਧੁ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥ ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥
दीनबंधु दुशटन के हंता ॥ तुमहो पुरी चतुरदस कंता ॥३८२॥
Friend of poor and the Destroyer of the enemies; Thou art the Master of the fourteen worlds.382.

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥
काल पाइ ब्रहमा बपु धरा ॥ काल पाइ शिवजू अवतरा ॥
In due time Brahma appeared in physical form; in due time Shiva incarnated;

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥੩੮੩॥
काल पाइ करि बिशन प्रकाशा ॥ सकल काल का कीया तमाशा ॥३८३॥
In due time Vishnu manifested himself; all this is the play of the Temporal Lord.383.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਯੋ ॥ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥
जवन काल जोगी शिव कीयो ॥ बेद राज ब्रहमा जू थीयो ॥
The Temporal Lord, who created Shiva, the Yogi; who created Brahma, the Master of the Vedas;

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥
जवन काल सभ लोक सवारा ॥ नमशकार है ताहि हमारा ॥३८४॥
The Temporal Lord who fashioned the entire world; I salute the same Lord.384.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥
जवन काल सभ जगत बनायो ॥ देव दैत ज्छन उपजायो ॥
The Temporal Lord, who created the whole world; who created gods, demons and yakshas;

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥
आदि अंति एकै अवतारा ॥ सोई गुरू समझियहु हमारा ॥३८५॥
He is the only one form the beginning to the end; I consider Him only my Guru.385.

ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥
नमशकार तिस ही को हमारी ॥ सकल प्रजा जिन आप सवारी ॥
I salute Him, non else, but Him; who has created Himself and His subject;

ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥
सिवकन को सवगुन सुख दीयो ॥ श्त्रुन को पल मो बध कीयो ॥३८६॥
He bestows Divine virtues and happiness on His servants; He destroys the enemies instantly.386.

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥
घट घट के अंतर की जानत ॥ भले बुरे की पीर पछानत ॥
He knows the inner feelings of every heart; He knows the anguish of both good and bad;

ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ ਸਭ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥
चीटी ते कुंचर असथूला ॥ सभ पर क्रिपा द्रिशटि करि फूला ॥३८७॥
From the ant to the solid elephant; He casts His Graceful glance on all and feels pleased.387.

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥
संतन दुख पाए ते दुखी ॥ सुख पाए साधन के सुखी ॥
He is painful, when He sees His saints in grief; He is happy, when His saints are happy.

ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੩੮੮॥
एक एक की पीर पछानै ॥ घट घट के पट पट की जानै ॥३८८॥
He knows the agony of everyone; He knows the innermost secrets of every heart.388.

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥
जब उदकरख करा करतारा ॥ प्रजा धरत तब देह अपारा ॥
When the Creator projected Himself, His creation manifested itself in innumerable forms;

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ॥ ਤੁਮ ਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥੩੮੯॥
जब आकरख करत हो कबहूं ॥ तुम मै मिलत देह धर सभहूं ॥३८९॥
When at any time He withdraws His creation, all the physical forms are merged in Him.389.

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥ ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਝਿ ਉਚਾਰੈ ॥
जेते बदन स्रिशटि सभ धारै ॥ आपु आपुनी बूझि उचारै ॥
All the bodies of living beings created in the world speak about Him according to their understanding;

ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ ॥ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥
तुम सभ ही ते रहत निरालम ॥ जानत बेद भेद अरु आलम ॥३९०॥
But Thou, O Lord ! live quite apart form everything; this fact is know to the Vedas and the learned.390.

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨ੍ਰਿਲੰਭ ॥ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ ॥
निरंकार न्रिबिकार न्रिल्मभ ॥ आदि अनील अनादि अस्मभ ॥
The Lord is Formless, Sinless and shelterless: He is the Primal Power, Blemishlless, Behinningless and Unborn;

ਤਾਕਾ ਮੂੜ੍ਹ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥ ਜਾਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥
ताका मूड़्ह उचारत भेदा ॥ जाको भेव न पावत बेदा ॥३९१॥
The fool claims boastfully about the knowledge of His secrets, which even the Vedas do not know.391.

ਤਾਕੌ ਕਰਿ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥ ਮਹਾਂ ਮੂੜ੍ਹ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥
ताकौ करि पाहन अनुमानत ॥ महां मूड़्ह कछु भेद न जानत ॥
The fool considers Him a stone, but the great fool does not know any secret;

ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ॥੩੯੨॥
महांदेव कौ कहत सदा शिव ॥ निरंकार का चीनत नहि भिव ॥३९२॥
He calls Shiva "The Eternal Lord, "but he does not know the secret of the Formless Lord.392.

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ ॥
आपु आपुनी बुधि है जेती ॥ बरनत भिंन भिंन तुहि तेती ॥
According to one;s own intellect, one describes Thee differently;

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥
तुमरा लखा न जाइ पसारा ॥ किह बिधि सजा प्रथम संसारा ॥३९३॥
The limits of Thy creation cannot be known and how the world was fashioned in the beginning?393.

ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ ॥
एकै रूप अनूप सरूपा ॥ रंक भयो राव कहीं भूपा ॥
He hath only one unparalleled Form; He manifests Himself as a poor man or a king at different places;

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ ਉਤਭੁਜ ਖਾਨਿ ਬਹੁਰਿ ਰਚਿ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥
अंडज जेरज सेतज कीनी ॥ उतभुज खानि बहुरि रचि दीनी ॥३९४॥
He created creatures from eggs, wombs and perspiration; then He created the vegetable kingdom.394.

ਕਹੂੰ ਫੂਲਿ ਰਾਜਾ ਹ੍ਵੈ ਬੈਠਾ ॥ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟਿ ਭਯੋ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥
कहूं फूलि राजा ह्वै बैठा ॥ कहूं सिमटि भयो शंकर इकैठा ॥
Somewhere He sits joyfully as a king; somewhere He contracts Himself as Shiva, the Yogi;

ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥
सगरी स्रिशटि दिखाइ अच्मभव ॥ आदि जुगादि सरूप सुय्मभव ॥३९५॥
All His creation unfolds wonderful things; He, the Primal Power, is from the beginning and Self-Existent.395.

ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ ਸਿੱਖਯ ਉਬਾਰਿ ਅਸਿੱਖਯ ਸੱਘਰੋ ॥
अब ्रछा मेरी तुम करो ॥ सि्खय उबारि असि्खय स्घरो ॥
O Lord ! keep me now under Thy protection; protect my disciples and destroy my enemies;

ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥
दुशट जिते उठवत उतपाता ॥ सकल मलेछ करो रण घाता ॥३९६॥
All the villains creations outrage and all the infidels be destroyed in the battlefield.396.

ਜੇ ਅਸਿਧੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹ੍ਵੈ ਮਰੇ ॥
जे असिधुज तव शरनी परे ॥ तिन के दुशट दुखित ह्वै मरे ॥
O Supreme Destroyer ! those who sought Thy refuge, their enemies met painful death;

ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥
पुरख जवन पगु परे तिहारे ॥ तिन के तुम संकट सभ टारे ॥३९७॥
The persons who fell at Thy Feet, Thou didst remove all their troubles.397.

ਜੋ ਕਲਿ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਐਹੈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਐਹੈ ॥
जो कलि कौ इक बार धिऐहै ॥ ता के काल निकटि नहि ऐहै ॥
Those who meditate even on the Supreme Destroyer, the death cannot approach them;

ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥
्रछा होइ ताहि सभ काला ॥ दुशट अरिशट टरे ततकाला ॥३९८॥
They remain protected at all times; their enemies and troubles come to and end instantly.398.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ ॥ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ ॥
क्रिपा द्रिशाटि तन जाहि निहरिहो ॥ ताके ताप तनक महि हरिहो ॥
Upon whomsoever Thou dost cast Thy favourable glance, they are absolved of sins instantly;

ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਘਰ ਮੋਂ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛ੍ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥
रि्धि सि्धि घर मों सभ होई ॥ दुशट छाह छ्वै सकै न कोई ॥३९९॥
They have all the worldly and spiritual pleasures in their homes; none of th enemies can even touch their shadow.399.

ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ॥ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ॥
एक बार जिन तुमैं स्मभारा ॥काल फास ते ताहि उबारा ॥
He, who remembered Thee even once, Thou didst protect him from the noose of death;

ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥
जिन नर नाम तिहारो कहा ॥ दारिद दुशट दोख ते रहा ॥४००॥
Those persons, who repeated Thy Name, they were saved from poverty and attacks of enemies.400.

ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਹਾਰੀ ॥ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥
खड़ग केत मैं शरनि तिहारी ॥ आप हाथ दै लेहु उबारी ॥
Bestow thy help own me at all places protect me from the design of my enemies. 401.

ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥
सरब ठौर मो होहु सहाई ॥ दुशट दोख ते लेहु बचाई ॥४०१॥
Bestow Thy help on me at all places and protect me from the designs of my enemies.401.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ ॥ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ॥
क्रिपा करी हम पर जगमाता ॥ ग्रंथ करा पूरन सुभ राता ॥
The Mother of the world has been kind towards me and I have completed the book this auspicious night;

ਕਿਲਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਿਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥
किलबिख सकल देह को हरता ॥ दुशट दोखियन को छै करता ॥४०२॥
The Lord is the destroyer of all the sins of the body and all the malicious and wicked persons.402.

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥
स्री असिधुज जब भए दयाला ॥ पूरन करा ग्रंथ ततकाला ॥
When Mahakal became kind, He immediately caused me to complete this book;

ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਦੂਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥
मन बांछत फल पावै सोई ॥ दूख न तिसै बिआपत कोई ॥४०३॥
He will obtain the fruit desired by the mind (who will read or listen to this book) and no suffering will occur to him.403.

<center>

Rehras Sahib: Listen and Read

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

</center>

References

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki