Fandom

Religion Wiki

Japji 3

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Sri Guru Granth Sahib Ji
Previous page
Japji 3 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · S


ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ((9))
Listening-pain and sin are erased. ((9))

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
Suṇi▫ai saṯ sanṯokẖ gi▫ān.
Listening-truth, contentment and spiritual wisdom.
ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Suṇi▫ai aṯẖsaṯẖ kā isnān.
Listening-take your cleansing bath at the sixty-eight places of pilgrimage.
ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
Suṇi▫ai paṛ paṛ pāvahi mān.
Listening-reading and reciting, honor is obtained.
ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
Suṇi▫ai lāgai sahj ḏẖi▫ān.
Listening-intuitively grasp the essence of meditation.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
Nānak bẖagṯā saḏā vigās.
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ((10))
Listening-pain and sin are erased. ((10))

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
Suṇi▫ai sarā guṇā ke gāh.
Listening-dive deep into the ocean of virtue.
ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
Suṇi▫ai sekẖ pīr pāṯisāh.
Listening-the Shaykhs, religious scholars, spiritual teachers and emperors.
ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥
Suṇi▫ai anḏẖe pāvahi rāhu.
Listening-even the blind find the Path.
ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
Suṇi▫ai hāth hovai asgāhu.
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
Nānak bẖagṯā saḏā vigās.
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ((11))
Listening-pain and sin are erased. ((11))

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
Manne kī gaṯ kahī na jā▫e.
The state of the faithful cannot be described.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
Je ko kahai picẖẖai pacẖẖuṯā▫e.
One who tries to describe this shall regret the attempt.
ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥
Kāgaḏ kalam na likẖaṇhār.
No paper, no pen, no scribe
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Manne kā bahi karan vīcẖār.
can record the state of the faithful.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
Aisā nām niranjan ho▫e.
Such is the Name of the Immaculate Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥
Je ko man jāṇai man ko▫e. ((12))
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ((12))

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
Mannai suraṯ hovai man buḏẖ.
The faithful have intuitive awareness and intelligence.
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
Mannai sagal bẖavaṇ kī suḏẖ.
The faithful know about all worlds and realms.
ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
Mannai muhi cẖotā nā kẖā▫e.
The faithful shall never be struck across the face.
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
Mannai jam kai sāth na jā▫e.
The faithful do not have to go with the Messenger of Death.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
Aisā nām niranjan ho▫e.
Such is the Name of the Immaculate Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥
Je ko man jāṇai man ko▫e. ((13))
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ((13))

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
Mannai mārag ṯẖāk na pā▫e.
The path of the faithful shall never be blocked.
ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
Mannai paṯ si▫o pargat jā▫e.
The faithful shall depart with honor and fame.
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
Mannai mag na cẖalai panth.
The faithful do not follow empty religious rituals.
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
Mannai ḏẖaram seṯī san▫banḏẖ.
The faithful are firmly bound to the Dharma.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
Aisā nām niranjan ho▫e.
Such is the Name of the Immaculate Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥
Je ko man jāṇai man ko▫e. ((14))
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ((14))

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
Mannai pāvahi mokẖ ḏu▫ār.
The faithful find the Door of Liberation.
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
Mannai parvārai sāḏẖār.
The faithful uplift and redeem their family and relations.
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
Mannai ṯarai ṯāre gur sikẖ.
The faithful are saved, and carried across with the Sikhs of the Guru.
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
Mannai Nānak bẖavahi na bẖikẖ.
The faithful, O Nanak, do not wander around begging.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
Aisā nām niranjan ho▫e.
Such is the Name of the Immaculate Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥
Je ko man jāṇai man ko▫e. ((15))
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ((15))

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
Pancẖ parvāṇ pancẖ parḏẖān.
The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved.
ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
Pancẖe pāvahi ḏargahi mān.
The chosen ones are honored in the Court of the Lord.
ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥
Pancẖe sohahi ḏar rājān.
The chosen ones look beautiful in the courts of kings.
ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
Pancẖā kā gur ek ḏẖi▫ān.
The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Je ko kahai karai vīcẖār.
No matter how much anyone tries to explain and describe them,
ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
Karṯe kai karṇai nāhī sumār.
the actions of the Creator cannot be counted.
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥
Ḏẖoul ḏẖaram ḏa▫i▫ā kā pūṯ.
The mythical bull is Dharma, the son of compassion;
ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
Sanṯokẖ thāp rakẖi▫ā jin sūṯ.
this is what patiently holds the earth in its place.
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥
Je ko bujẖai hovai sacẖiār.
One who understands this becomes truthful.
ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
Ḏẖavlai upar keṯā bẖār.
What a great load there is on the bull!
ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥
Ḏẖarṯī hor parai hor hor.
So many worlds beyond this world-so very many!
ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
Ŧis ṯe bẖār ṯalai kavaṇ jor.
What power holds them, and supports their weight?
ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥
Jī▫a jāṯ rangā ke nāv.
The names and the colors of the assorted species of beings
ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
Sabẖnā likẖi▫ā vuṛī kalām.
were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God.
ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
Ėhu lekẖā likẖ jāṇai ko▫e.
Who knows how to write this account?
ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
Lekẖā likẖi▫ā keṯā ho▫e.
Just imagine what a huge scroll it would take!
ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥
Keṯā ṯāṇ su▫ālihu rūp.
What power! What fascinating beauty!
ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥
Keṯī ḏāṯ jāṇai kouṇ kūṯ.
And what gifts! Who can know their extent?
ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
Kīṯā pasā▫o eko kavā▫o.
You created the vast expanse of the Universe with One Word!
ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
Ŧis ṯe ho▫e lakẖ ḏarī▫ā▫o.
Hundreds of thousands of rivers began to flow.
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ kavaṇ kahā vīcẖār.
How can Your Creative Potency be described?
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vāri▫ā na jāvā ek vār.
I cannot even once be a sacrifice to You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
Jo ṯuḏẖ bẖāvai sā▫ī bẖalī kār.
Whatever pleases You is the only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
Ŧū saḏā salāmaṯ nirankār. ((16))
You, Eternal and Formless One! ((16))

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
Asaʼnkẖ jap asaʼnkẖ bẖā▫o.
Countless meditations, countless loves.
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
Asaʼnkẖ pūjā asaʼnkẖ ṯap ṯā▫o.
Countless worship services, countless austere disciplines.
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥
Asaʼnkẖ garanth mukẖ veḏ pāṯẖ.
Countless scriptures, and ritual recitations of the Vedas.
ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
Asaʼnkẖ jog man rahahi uḏās.
Countless Yogis, whose minds remain detached from the world.
Previous page
Next page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki