Fandom

Religion Wiki

Greek Orthodox Christian Byzantine Music 2

34,279pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Discription


Hymn lyrics in Greek: Soson Kurie ton Laon sou kai Eulogison tin Klironomia sou, nikas tois vasileusei kata varvaron doroumenos kai ton son filaton dia tou staurou sou politeuma

Resource

  • YouTube

Video Clip

Also on Fandom

Random Wiki