FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 8 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 1382

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1382ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇ ॥੭੮॥
Ḏehī rog na lag▫ī palai sabẖ kicẖẖ pā▫e. (78)
Your body shall not suffer from any disease, and you shall obtain everything. (78)
ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ॥
Farīḏā pankẖ parāhuṇī ḏunī suhāvā bāg.
Fareed, the bird is a guest in this beautiful world-garden.
ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਉ ਚਲਣ ਕਾ ਕਰਿ ਸਾਜੁ ॥੭੯॥
Na▫ubaṯ vajī subah si▫o cẖalaṇ kā kar sāj. (79)
The morning drums are beating - get ready to leave! (79)
ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥
Farīḏā rāṯ kathūrī vandī▫ai suṯi▫ā milai na bẖā▫o.
Fareed, musk is released at night. Those who are sleeping do not receive their share.
ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੈਣ ਨੀਦ੍ਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥੮੦॥
Jinĥā naiṇ nīʼnḏrāvale ṯinĥā milaṇ ku▫ā▫o. (80)
Those whose eyes are heavy with sleep - how can they receive it? (80)
ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ ॥
Farīḏā mai jāni▫ā ḏukẖ mujẖ kū ḏukẖ sabā▫i▫ai jag.
Fareed, I thought that I was in trouble; the whole world is in trouble!
ਊਚੇ ਚੜਿ ਕੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ ॥੮੧॥
Ūcẖe cẖaṛ kai ḏekẖi▫ā ṯāʼn gẖar gẖar ehā ag. (81)
When I climbed the hill and looked around, I saw this fire in each and every home. (81)
ਮਹਲਾ ੫ ॥
Mėhlā 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝਿ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ ॥
Farīḏā bẖūm rangāvalī manjẖ visūlā bāg.
Fareed, in the midst of this beautiful earth, there is a garden of thorns.
ਜੋ ਜਨ ਪੀਰਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥੮੨॥
Jo jan pīr nivāji▫ā ṯinĥā ancẖ na lāg. (82)
Those humble beings who are blessed by their spiritual teacher, do not suffer even a scratch. (82)
ਮਹਲਾ ੫ ॥
Mėhlā 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗਿ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇਹ ॥
Farīḏā umar suhāvaṛī sang suvannṛī ḏeh.
Fareed, life is blessed and beautiful, along with the beautiful body.
ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਨਿ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ॥੮੩॥
virle ke▫ī pā▫ī▫an jinĥā pi▫āre neh. (83)
Only a rare few are found, who love their Beloved Lord. (83)
ਕੰਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਹਿ ਤਉ ਭੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ ॥
Kanḏẖī vahaṇ na dẖāhi ṯa▫o bẖī lekẖā ḏevṇā.
O river, do not destroy your banks; you too will be asked to give your account.
ਜਿਧਰਿ ਰਬ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ ਤਿਦਾਊ ਗੰਉ ਕਰੇ ॥੮੪॥
Jiḏẖar rab rajā▫e vahaṇ ṯiḏẖā▫ū gaʼn▫o kare. (84)
The river flows in whatever direction the Lord orders. (84)
ਫਰੀਦਾ ਡੁਖਾ ਸੇਤੀ ਦਿਹੁ ਗਇਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤਿ ॥
Farīḏā dukẖā seṯī ḏihu ga▫i▫ā sūlāʼn seṯī rāṯ.
Fareed, the day passes painfully; the night is spent in anguish.
ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰ ਵਾਤਿ ॥੮੫॥
Kẖaṛā pukāre pāṯ▫ṇī beṛā kapar vāṯ. (85)
The boatman stands up and shouts, "The boat is caught in the whirlpool!" (85)
ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ ਕੰਧੀ ਕੇਰੈ ਹੇਤਿ ॥
Lammī lammī naḏī vahai kanḏẖī kerai heṯ.
The river flows on and on; it loves to eat into its banks.
ਬੇੜੇ ਨੋ ਕਪਰੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਣ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤਿ ॥੮੬॥
Beṛe no kapar ki▫ā kare je pāṯaṇ rahai sucẖeṯ. (86)
What can the whirlpool do to the boat, if the boatman remains alert? (86)
ਫਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹ ਇਕੁ ਢੂੰਢੇਦੀ ਨ ਲਹਾਂ ॥
Farīḏā galīʼn so sajaṇ vīh ik dẖūʼndẖeḏī na lahāʼn.
Fareed, there are dozens who say they are friends; I search, but I cannot find even one.
ਧੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਂਲੀਹ ਕਾਰਣਿ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥੮੭॥
Ḏẖukẖāʼn ji▫o māʼnlīh kāraṇ ṯinĥā mā pirī. (87)
I yearn for my beloved like a smouldering fire. (87)
ਫਰੀਦਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਭਉਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕਉਣੁ ॥
Farīḏā ih ṯan bẖa▫ukaṇā niṯ niṯ ḏukẖī▫ai ka▫uṇ.
Fareed, this body is always barking. Who can stand this constant suffering?
ਕੰਨੀ ਬੁਜੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪਉਣੁ ॥੮੮॥
Kannī buje ḏe rahāʼn kiṯī vagai pa▫uṇ. (88)
I have put plugs in my ears; I don't care how much the wind is blowing. (88)
ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀਆਂ ਮਾਖਿਅ ਨਈ ਵਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥
Farīḏā rab kẖajūrī pakī▫āʼn mākẖi▫a na▫ī vahaʼnniĥ.
Fareed, God's dates have ripened, and rivers of honey flow.
ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈਂ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਨਿ ॥੮੯॥
Jo jo vañaiʼn dīhṛā so umar hath pavann. (89)
With each passing day, your life is being stolen away. (89)
ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਹਿ ਕਾਗ ॥
Farīḏā ṯan sukā pinjar thī▫ā ṯalī▫āʼn kẖūʼndėh kāg.
Fareed, my withered body has become a skeleton; the crows are pecking at my palms.
ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ॥੯੦॥
Ajai so rab na bāhuṛi▫o ḏekẖ banḏe ke bẖāg. (90)
Even now, God has not come to help me; behold, this is the fate of all mortal beings. (90)
ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥
Kāgā karang dẖandẖoli▫ā saglā kẖā▫i▫ā mās.
The crows have searched my skeleton, and eaten all my flesh.
ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥
Ė ḏu▫e nainā maṯ cẖẖuha▫o pir ḏekẖan kī ās. (91)
But please do not touch these eyes; I hope to see my Lord. (91)
ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤ ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ ॥
Kāgā cẖūnd na pinjrā basai ṯa udar jāhi.
O crow, do not peck at my skeleton; if you have landed on it, fly away.
ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਦੂ ਖਾਹਿ ॥੯੨॥
Jiṯ pinjrai merā saho vasai mās na ṯiḏū kẖāhi. (92)
Do not eat the flesh from that skeleton, within which my Husband Lord abides. (92)
ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸਡੁ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰਿ ਆਉ ॥
Farīḏā gor nimāṇī sad kare nigẖri▫ā gẖar ā▫o.
Fareed, the poor grave calls out, "O homeless one, come back to your home.
ਸਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਡਰਿਆਹੁ ॥੯੩॥
Sarpar maithai āvṇā marṇahu na dari▫āhu. (93)
You shall surely have to come to me; do not be afraid of death". (93)
ਏਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਤੀ ਚਲਿ ਗਈ ॥
Ėnī lo▫iṇī ḏekẖ▫ḏi▫ā keṯī cẖal ga▫ī.
These eyes have seen a great many leave.
ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਈ ॥੯੪॥
Farīḏā lokāʼn āpo āpṇī mai āpṇī pa▫ī. (94)
Fareed, the people have their fate, and I have mine. (94)
ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ ਮਿਲਹਿ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
Āp savārėh mai milėh mai mili▫ā sukẖ ho▫e.
God says, "If you reform yourself, you shall meet me, and meeting me, you shall be at peace.
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥
Farīḏā je ṯū merā ho▫e rahėh sabẖ jag ṯerā ho▫e. (95)
O Fareed, if you will be mine, the whole world will be yours". (95)
ਕੰਧੀ ਉਤੈ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕੁ ਬੰਨੈ ਧੀਰੁ ॥
Kanḏẖī uṯai rukẖ▫ṛā kicẖrak bannai ḏẖīr.
How long can the tree remain implanted on the river-bank?
ਫਰੀਦਾ ਕਚੈ ਭਾਂਡੈ ਰਖੀਐ ਕਿਚਰੁ ਤਾਈ ਨੀਰੁ ॥੯੬॥
Farīḏā kacẖai bẖāʼndai rakẖī▫ai kicẖar ṯā▫ī nīr. (96)
Fareed, how long can water be kept in a soft clay pot? (96)
ਫਰੀਦਾ ਮਹਲ ਨਿਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲਿ ॥
Farīḏā mahal nisakẖaṇ rėh ga▫e vāsā ā▫i▫ā ṯal.
Fareed, the mansions are vacant; those who lived in them have gone to live underground.

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.