FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 6 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 1380

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1380ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥
Budẖā ho▫ā Sekẖ Farīḏ kambaṇ lagī ḏeh.
Shaykh Fareed has grown old, and his body has begun to tremble.
ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥
Je sa▫o varėh▫ā jīvṇā bẖī ṯan hosī kẖeh. (41)
Even if he could live for hundreds of years, his body will eventually turn to dust. (41)
ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥
Farīḏā bār parā▫i▫ai baisṇā sāʼn▫ī mujẖai na ḏėh.
Fareed begs, O Lord, do not make me sit at another's door.
ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥੪੨॥
Je ṯū evai rakẖsī jī▫o sarīrahu lehi. (42)
If this is the way you are going to keep me, then go ahead and take the life out of my body. (42)
ਕੰਧਿ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਿ ਘੜਾ ਵਣਿ ਕੈ ਸਰੁ ਲੋਹਾਰੁ ॥
Kanḏẖ kuhāṛā sir gẖaṛā vaṇ kai sar lohār.
With the axe on his shoulder, and a bucket on his head, the blacksmith is ready to cut down the tree.
ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਤੂ ਲੋੜਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥੪੩॥
Farīḏā ha▫o loṛī saho āpṇā ṯū loṛėh angi▫ār. (43)
Fareed, I long for my Lord; you long only for the charcoal. (43)
ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥
Farīḏā iknā ātā aglā iknā nāhī loṇ.
Fareed, some have lots of flour, while others do not even have salt.
ਅਗੈ ਗਏ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥੪੪॥
Agai ga▫e siñāpsan cẖotāʼn kẖāsī ka▫uṇ. (44)
When they go beyond this world, it shall be seen, who will be punished. (44)
ਪਾਸਿ ਦਮਾਮੇ ਛਤੁ ਸਿਰਿ ਭੇਰੀ ਸਡੋ ਰਡ ॥
Pās ḏamāme cẖẖaṯ sir bẖerī sado rad.
Drums were beaten in their honor, there were canopies above their heads, and bugles announced their coming.
ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗਡ ॥੪੫॥
Jā▫e suṯe jīrāṇ mėh thī▫e aṯīmā gad. (45)
They have gone to sleep in the cemetary, buried like poor orphans. (45)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਦੇ ਭੀ ਗਏ ॥
Farīḏā koṯẖe mandap māṛī▫ā usāreḏe bẖī ga▫e.
Fareed, those who built houses, mansions and lofty buildings, are also gone.
ਕੂੜਾ ਸਉਦਾ ਕਰਿ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਏ ॥੪੬॥
Kūṛā sa▫uḏā kar ga▫e gorī ā▫e pa▫e. (46)
They made false deals, and were dropped into their graves. (46)
ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜਿ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ ਜਿੰਦੁ ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ ॥
Farīḏā kẖinthaṛ mekẖā aglī▫ā jinḏ na kā▫ī mekẖ.
Fareed, there are many seams on the patched coat, but there are no seams on the soul.
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ॥੪੭॥
vārī āpo āpṇī cẖale masā▫ik sekẖ. (47)
The shaykhs and their disciples have all departed, each in his own turn. (47)
ਫਰੀਦਾ ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕੁ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥
Farīḏā ḏuhu ḏīvī balanḏi▫ā malak bahiṯẖā ā▫e.
Fareed, the two lamps are lit, but death has come anyway.
ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥੪੮॥
Gaṛ līṯā gẖat luti▫ā ḏīvṛe ga▫i▫ā bujẖā▫e. (48)
It has captured the fortress of the body, and plundered the home of the heart; it extinguishes the lamps and departs. (48)
ਫਰੀਦਾ ਵੇਖੁ ਕਪਾਹੈ ਜਿ ਥੀਆ ਜਿ ਸਿਰਿ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ ॥
Farīḏā vekẖ kapāhai jė thī▫ā jė sir thī▫ā ṯilāh.
Fareed, look at what has happened to the cotton and the sesame seed,
ਕਮਾਦੈ ਅਰੁ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਹ ॥
Kamāḏai ar kāgḏai kunne ko▫ili▫āh.
the sugar cane and paper, the clay pots and the charcoal.
ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਦਿਆ ਏਹ ਸਜਾਇ ਤਿਨਾਹ ॥੪੯॥
Manḏe amal kareḏi▫ā eh sajā▫e ṯināh. (49)
This is the punishment for those who do evil deeds. (49)
ਫਰੀਦਾ ਕੰਨਿ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫੁ ਗਲਿ ਦਿਲਿ ਕਾਤੀ ਗੁੜੁ ਵਾਤਿ ॥
Farīḏā kann muslā sūf gal ḏil kāṯī guṛ vāṯ.
Fareed, you wear your prayer shawl on your shoulders and the robes of a Sufi; your words are sweet, but there is a dagger in your heart.
ਬਾਹਰਿ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤਿ ॥੫੦॥
Bāhar ḏisai cẖānṇā ḏil anḏẖi▫ārī rāṯ.
ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤੁ ਨ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨੁ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ॥
Farīḏā raṯī raṯ na niklai je ṯan cẖīrai ko▫e.
Fareed, not even a drop of blood would issue forth, if someone cut my body.
ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨਿ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫੧॥
Jo ṯan raṯe rab si▫o ṯin ṯan raṯ na ho▫e. (51)
Those bodies which are imbued with the Lord - those bodies contain no blood. (51)
ਮਃ ੩ ॥
Mėhlā 3.
Third Mehl:
ਇਹੁ ਤਨੁ ਸਭੋ ਰਤੁ ਹੈ ਰਤੁ ਬਿਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥
Ih ṯan sabẖo raṯ hai raṯ bin ṯann na ho▫e.
This body is all blood; without blood, this body could not exist.
ਜੋ ਸਹ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥
Jo sah raṯe āpṇe ṯiṯ ṯan lobẖ raṯ na ho▫e.
Those who are imbued with their Lord, do not have the blood of greed in their bodies.
ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
Bẖai pa▫i▫ai ṯan kẖīṇ ho▫e lobẖ raṯ vicẖahu jā▫e.
When the Fear of God fills the body, it becomes thin; the blood of greed departs from within.
ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰਿ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਰਿ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥
Ji▫o baisanṯar ḏẖāṯ suḏẖ ho▫e ṯi▫o har kā bẖa▫o ḏurmaṯ mail gavā▫e.
Just as metal is purified by fire, the Fear of God removes the filthy residues of evil-mindedness.
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੫੨॥
Nānak ṯe jan sohṇe jė raṯe har rang lā▫e. (52)
O Nanak, those humble beings are beautiful, who are imbued with the Lord's Love. (52)
ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥
Farīḏā so▫ī sarvar dẖūdẖ lahu jithahu labẖī vath.
Fareed, seek that sacred pool, in which the genuine article is found.
ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ ॥੫੩॥
Cẖẖapaṛ dẖūdẖai ki▫ā hovai cẖikaṛ dubai hath. (53)
Why do you bother to search in the pond? Your hand will only sink into the mud. (53)
ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਵਿਓ ਵਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸੁ ॥
Farīḏā nandẖī kanṯ na rāvi▫o vadī thī mu▫ī▫ās.
Fareed, when she is young, she does not enjoy her Husband. When she grows up, she dies.
ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ਤੈ ਸਹ ਨਾ ਮਿਲੀਆਸੁ ॥੫੪॥
Ḏẖan kūkeʼnḏī gor meʼn ṯai sah nā milī▫ās. (54)
Lying in the grave, the soul-bride cries, "I did not meet You, my Lord". (54)
ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥
Farīḏā sir pali▫ā ḏāṛī palī mucẖẖāʼn bẖī palī▫āʼn.
Fareed, your hair has turned grey, your beard has turned grey, and your moustache has turned grey.
ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥
Re man gahile bāvle māṇėh ki▫ā ralī▫āʼn. (55)
O my thoughtless and insane mind, why are you indulging in pleasures? (55)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁਕਣੁ ਕੇਤੜਾ ਪਿਰ ਨੀਦੜੀ ਨਿਵਾਰਿ ॥
Farīḏā koṯẖe ḏẖukaṇ keṯ▫ṛā pir nīḏ▫ṛī nivār.
Fareed, how long can you run on the rooftop? You are asleep to your Husband Lord - give it up!
ਜੋ ਦਿਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜਿ ਵਿਲਾੜਿ ॥੫੬॥
Jo ḏih laḏẖe gāṇve ga▫e vilāṛ vilāṛ. (56)
The days which were allotted to you are numbered, and they are passing, passing away. (56)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਏਤੁ ਨ ਲਾਏ ਚਿਤੁ ॥
Farīḏā koṯẖe mandap māṛī▫ā eṯ na lā▫e cẖiṯ.
Fareed, houses, mansions and balconies - do not attach your consciousness to these.
ਮਿਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਸੀ ਮਿਤੁ ॥੫੭॥
Mitī pa▫ī aṯolavī ko▫e na hosī miṯ. (57)
When these collapse into heaps of dust, none of them will be your friend. (57)
ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲੁ ਨ ਲਾਇ ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥
Farīḏā mandap māl na lā▫e marag saṯāṇī cẖiṯ ḏẖar.
Fareed, do not focus on mansions and wealth; center your consciousness on death, your powerful enemy.

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.