FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 10 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 1384

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1384ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੁ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰੰਮਿ ॥੧੧੧॥
Misal fakīrāʼn gākẖ▫ṛī so pā▫ī▫ai pūr karamm. (111)
It is so difficult to be like the fakeers - the Holy Saints; it is only achieved by perfect karma. (111)
ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥
Pahilai pahrai fulṛā fal bẖī pacẖẖā rāṯ.
The first watch of the night brings flowers, and the later watches of the night bring fruit.
ਜੋ ਜਾਗੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ ॥੧੧੨॥
Jo jāgaʼnniĥ lahann se sā▫ī kanno ḏāṯ. (112)
Those who remain awake and aware, receive the gifts from the Lord. (112)
ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ॥
Ḏāṯī sāhib sanḏī▫ā ki▫ā cẖalai ṯis nāl.
The gifts are from our Lord and Master; who can force Him to bestow them?
ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧੧੩॥
Ik jāganḏe nā lahniĥ iknĥā suṯi▫ā ḏe▫e uṯẖāl. (113)
Some are awake, and do not receive them, while He awakens others from sleep to bless them. (113)
ਢੂਢੇਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤਉ ਤਨਿ ਕਾਈ ਕੋਰ ॥
Dẖūdẖeḏī▫e suhāg kū ṯa▫o ṯan kā▫ī kor.
You search for your Husband Lord; you must have some fault in your body.
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥੧੧੪॥
Jinĥā nā▫o suhāgaṇī ṯinĥā jẖāk na hor. (114)
Those who are known as happy soul-brides, do not look to others. (114)
ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣ ਏ ਸਬਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣੋ ॥
Sabar manjẖ kamāṇ e sabar kā nīhṇo.
Within yourself, make patience the bow, and make patience the bowstring.
ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣੁ ਖਾਲਕੁ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ॥੧੧੫॥
Sabar sanḏā bāṇ kẖālak kẖaṯā na karī. (115)
Make patience the arrow, the Creator will not let you miss the target. (115)
ਸਬਰ ਅੰਦਰਿ ਸਾਬਰੀ ਤਨੁ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥
Sabar anḏar sābrī ṯan evai jāleniĥ.
Those who are patient abide in patience; in this way, they burn their bodies.
ਹੋਨਿ ਨਜੀਕਿ ਖੁਦਾਇ ਦੈ ਭੇਤੁ ਨ ਕਿਸੈ ਦੇਨਿ ॥੧੧੬॥
Hon najīk kẖuḏā▫e ḏai bẖeṯ na kisai ḏen. (116)
They are close to the Lord, but they do not reveal their secret to anyone. (116)
ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜੁ ਕਰਹਿ ॥
Sabar ehu su▫ā▫o je ṯūʼn banḏā ḏiṛ karahi.
Let patience be your purpose in life; implant this within your being.
ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ ॥੧੧੭॥
vaḏẖ thīvėh ḏarī▫ā▫o tut na thīvėh vāhṛā. (117)
In this way, you will grow into a great river; you will not break off into a tiny stream. (117)
ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤਿ ॥
Farīḏā ḏarvesī gākẖ▫ṛī cẖopṛī parīṯ.
Fareed, it is difficult to be a dervish - a Holy Saint; it is easier to love bread when it is buttered.
ਇਕਨਿ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤਿ ॥੧੧੮॥
Ikan kinai cẖālī▫ai ḏarvesāvī rīṯ. (118)
Only a rare few follow the way of the Saints. (118)
ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥
Ŧan ṯapai ṯanūr ji▫o bālaṇ had balaʼnniĥ.
My body is cooking like an oven; my bones are burning like firewood.
ਪੈਰੀ ਥਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੧੧੯॥
Pairī thakāʼn sir julāʼn je mūʼn pirī milaʼnniĥ. (119)
If my feet become tired, I will walk on my head, if I can meet my Beloved. (119)
ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਬਾਲਿ ॥
Ŧan na ṯapā▫e ṯanūr ji▫o bālaṇ had na bāl.
Do not heat up your body like an oven, and do not burn your bones like firewood.
ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧੨੦॥
Sir pairī ki▫ā feṛi▫ā anḏar pirī nihāl. (120)
What harm have your feet and head done to you? Behold your Beloved within yourself. (120)
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਮੈਡੇ ਨਾਲਿ ॥
Ha▫o dẖūdẖeḏī sajṇā sajaṇ maide nāl.
I search for my Friend, but my Friend is already with me.
ਨਾਨਕ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਦਿਖਾਲਿ ॥੧੨੧॥
Nānak alakẖ na lakẖī▫ai gurmukẖ ḏe▫e ḏikẖāl. (121)
O Nanak, the Unseen Lord cannot be seen; He is revealed only to the Gurmukh. (121)
ਹੰਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ ॥
Hansā ḏekẖ ṯaranḏi▫ā bagā ā▫i▫ā cẖā▫o.
Seeing the swans swimming, the cranes became excited.
ਡੁਬਿ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਸਿਰੁ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਪਾਉ ॥੧੨੨॥
Dub mu▫e bag bapuṛe sir ṯal upar pā▫o. (122)
The poor cranes were drowned to death, with their heads below the water and their feet sticking out above. (122)
ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਕੀਤਾ ਸੰਗੁ ॥
Mai jāṇi▫ā vad hans hai ṯāʼn mai kīṯā sang.
I knew him as a great swan, so I associated with him.
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਜਨਮਿ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗੁ ॥੧੨੩॥
Je jāṇā bag bapuṛā janam na bẖeṛī ang. (123)
If I had known that he was a only wretched crane, I would never in my life have crossed paths with him. (123)
ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਧਰੇ ॥
Ki▫ā hans ki▫ā bagulā jā ka▫o naḏar ḏẖare.
Who is a swan, and who is a crane, if God blesses him with His Glance of Grace?
ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇ ॥੧੨੪॥
Je ṯis bẖāvai nānkā kāgahu hans kare. (124)
If it pleases Him, O Nanak, He changes a crow into a swan. (124)
ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ ॥
Sarvar pankẖī hekṛo fāhīvāl pacẖās.
There is only one bird in the lake, but there are fifty trappers.
ਇਹੁ ਤਨੁ ਲਹਰੀ ਗਡੁ ਥਿਆ ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੧੨੫॥
Ih ṯan lahrī gad thi▫ā sacẖe ṯerī ās. (125)
This body is caught in the waves of desire. O my True Lord, You are my only hope! (125)
ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥
Kavaṇ so akẖar kavaṇ guṇ kavaṇ so maṇī▫ā manṯ.
What is that word, what is that virtue, and what is that magic mantra?
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥੧੨੬॥
Kavaṇ so veso ha▫o karī jiṯ vas āvai kanṯ. (126)
What are those clothes, which I can wear to captivate my Husband Lord? (126)
ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥
Nivaṇ so akẖar kẖavaṇ guṇ jihbā maṇī▫ā manṯ.
Humility is the word, forgiveness is the virtue, and sweet speech is the magic mantra.
ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ ॥੧੨੭॥
Ė ṯarai bẖaiṇe ves kar ṯāʼn vas āvī kanṯ. (127)
Wear these three robes, O sister, and you will captivate your Husband Lord. (127)
ਮਤਿ ਹੋਦੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ ॥
Maṯ hoḏī ho▫e i▫āṇā.
If you are wise, be simple;
ਤਾਣ ਹੋਦੇ ਹੋਇ ਨਿਤਾਣਾ ॥
Ŧāṇ hoḏe ho▫e niṯāṇā.
if you are powerful, be weak;
ਅਣਹੋਦੇ ਆਪੁ ਵੰਡਾਏ ॥
Aṇhoḏe āp vandā▫e.
and when there is nothing to share, then share with others.
ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਸਦਾਏ ॥੧੨੮॥
Ko aisā bẖagaṯ saḏā▫e. (128)
How rare is one who is known as such a devotee. (128)
ਇਕੁ ਫਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥
Ik fikā na gālā▫e sabẖnā mai sacẖā ḏẖaṇī.
Do not utter even a single harsh word; your True Lord and Master abides in all.
ਹਿਆਉ ਨ ਕੈਹੀ ਠਾਹਿ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ॥੧੨੯॥
Hi▫ā▫o na kaihī ṯẖāhi māṇak sabẖ amolve. (129)
Do not break anyone's heart; these are all priceless jewels. (129)
ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣੁ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥
Sabẖnā man māṇik ṯẖāhaṇ mūl macẖāʼngvā.
The minds of all are like precious jewels; to harm them is not good at all.
ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ ॥੧੩੦॥
Je ṯa▫o pirī▫ā ḏī sik hi▫ā▫o na ṯẖāhe kahī ḏā. (130)
If you desire your Beloved, then do not break anyone's heart. (130)

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.