FANDOM


This page is part of the Bachitar Natak composition which is the third main composition in the Dasam Granth, the second holy Scripture of the Sikhs. The first two compositions in the Dasam Granth are Jaap Sahib and Akal Ustat.

This section called the "Battle of Bhangani" is the eight section of Bachitar Natak and is found on pages 143 to 149 at Sri Granth.org.

Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication

Text of this section

{{[[Template:|]]|<ਭਾਗ भाग SECTION

ਅਥ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਥਨੰ ॥ अथ राज साज कथनं ॥ Here begins the Description of the Magnificence of Authority:

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਆਯੋ ॥ ਜਥਾ ਸਕਤਿ ਤਬ ਧਰਮ ਚਲਾਯੋ ॥ राज साज हम पर जब आयो ॥ जथा सकति तब धरम चलायो ॥ When I obtained the position of responsibility, I performed the religious acts to the best of my ability.

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਬਨਿ ਖੇਲ ਸਿਕਾਰਾ ॥ ਮਾਰੇ ਰੀਛ ਰੋਝ ਝੰਖਾਰਾ ॥੧॥ भांति भांति बनि खेल सिकारा ॥ मारे रीछ रोझ झंखारा ॥१॥ I went hunting various kinds of animals in the forest and killed bears, nilgais (blue bulls) and elks.1.

ਦੇਸ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨਿ ਭਈ ॥ ਸਹਰ ਪਾਂਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲਈ ॥ देस चाल हम ते पुनि भई ॥ सहर पांवटा की सुधि लई ॥ Then I left my home and went to place named Paonta.

ਕਾਲਿੰਦ੍ਰੀ ਤਟਿ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖਿ ਤਮਾਸਾ ॥੨॥ कालिंद्री तटि करे बिलासा ॥ अनिक भांत के पेखि तमासा ॥२॥ I enjoyed my stay on the banks of Kalindri (Yamuna) and saw amusement of various kind2.

ਤਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ ॥ ਰੋਝ ਰੀਛ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਿਦਾਰੇ ॥ तह के सिंघ घने चुनि मारे ॥ रोझ रीछ बहु भांति बिदारे ॥ There I killed may lions, nilgais and bears.

ਫਤੇਸਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬਿ ਰਾਜਾ ॥ ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮ ਸੋ ਬਿਨੁ ਕਾਜਾ ॥੩॥ फतेसाह कोपा तबि राजा ॥ लोह परा हम सो बिनु काजा ॥३॥ On this the king Fateh Shah become angry and fought with me without any reason.3.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਤਹਾਂ ਸਾਹ ਸ੍ਰੀਸਾਹ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਕੋਪੇ ॥ ਪੰਚੋ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਇ ਰੋਪੇ ॥ तहां साह स्रीसाह संग्राम कोपे ॥ पंचो बीर बंके प्रिथी पाइ रोपे ॥ There Sri Shah (Sango Shah) become enraged and all the five warriors stood firmly in the battlefield.

ਹਠੀ ਜੀਤਮੱਲੰ ਸੁ ਗਾਜੀ ਗੁਲਾਬੰ ॥ ਰਣੰ ਦੇਖੀਐ ਰੰਗ ਰੂਪੰ ਸਹਾਬੰ ॥੪॥ हठी जीतम्लं सु गाजी गुलाबं ॥ रणं देखीऐ रंग रूपं सहाबं ॥४॥ Including the tenacious Jit Mal and the desparate hero Gulab, whose faces were red with ire, in the field.4.

ਹਠਿਯੋ ਮਾਹਰੀਚੰਦਯੰ ਗੰਗਰਾਮੰ ॥ ਜਿਨੈ ਕਿਤੀਯੰ ਜਿਤੀਯੰ ਫੌਜ ਤਾਮੰ ॥ हठियो माहरीचंदयं गंगरामं ॥ जिनै कितीयं जितीयं फौज तामं ॥ The persistent Mahari Chand and Ganga Ram, who had defeated lot of forces.

ਕੁਪੇ ਲਾਲਚੰਦੰ ਕੀਏ ਲਾਲ ਰੂਪੰ ॥ ਜਿਨੈ ਗੱਜੀਯੰ ਗਰਬ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪੰ ॥੫॥ कुपे लालचंदं कीए लाल रूपं ॥ जिनै ग्जीयं गरब सिंघ अनूपं ॥५॥ Lal Chand was red with anger, who had shattered pride of several lion-like heroes.5.

ਕੁਪਿਯੋ ਮਾਹਰੂ ਕਾਹਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ॥ ਜਿਨੈ ਖਾਨ ਖਾਵੀਨਿਯੰ ਖੇਤ ਮਾਰੇ ॥ कुपियो माहरू काहरू रूप धारे ॥ जिनै खान खावीनियं खेत मारे ॥ Maharu got enraged and with frightening expression killed brave Khans in the battlefield.

ਕੁਪਿਓ ਦੇਵਤੇਸੰ ਦਯਾਰਾਮ ਜੁੱਧੰ ॥ ਕੀਯੋ ਦ੍ਰੋਣ ਕੀ ਜਿਉ ਮਹਾ ਜੁੱਧ ਸੁੱਧੰ ॥੬॥ कुपिओ देवतेसं दयाराम जु्धं ॥ कीयो द्रोण की जिउ महा जु्ध सु्धं ॥६॥ The godly Daya Ram, filled with great ire, fought very heroically in the field like Dronacharya.6.

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੋਪਿਯੰ ਕੁਤਕੋ ਸੰਭਾਰੀ ॥ ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ ॥ क्रिपाल कोपियं कुतको स्मभारी ॥ हठी खान हयात के सीस झारी ॥ Kirpal in rage, rushed with his mace and struck it on the head of the tenacious Hayaat Khan.

ਉੱਠੀ ਛਿਛਿ ਇਛੰ ਕਢਾ ਮੇਝ ਜੋਰੰ ॥ ਮਨੋ ਮਾਖਨੰ ਮਟਕੀ ਕਾਨ੍ਹ ਫੋਰੰ ॥੭॥ उठी छिछि इछं कढा मेझ जोरं ॥ मनो माखनं मटकी कान्ह फोरं ॥७॥ With all his might, he caused the marrow flow out of his head, which splashed like the butter spattering out of the pitcher of butter broken by lord Krishan.7.

ਤਹਾ ਨੰਦ ਚੰਦੰ ਕੀਯੋ ਕੋਪੁ ਭਾਰੋ ॥ ਲਗਾਈ ਬਰਛੀ ਕ੍ਰਿਪਾਣੰ ਸੰਭਾਰੋ ॥ तहा नंद चंदं कीयो कोपु भारो ॥ लगाई बरछी क्रिपाणं स्मभारो ॥ Then Namd Chand, in fierce rage, wielding his sword struck it with force.

ਤੁਟੀ ਤੇਗ ਤ੍ਰਿਖੀ ਕਢੇ ਜਮਦਢੰ ॥ ਹਠੀ ਰਾਖਯੰ ਲਜ ਬੰਸੰ ਸਨਢੰ ॥੮॥ तुटी तेग त्रिखी कढे जमदढं ॥ हठी राखयं लज बंसं सनढं ॥८॥ But it broke. Then he drew his dagger and the tenacious warrior saved the honour of the Sodhi clan.8.

ਤਹਾਂ ਮਾਤਲੇਯੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ ਕ੍ਰੁਧੰ ॥ ਛਕਿਓ ਛੋਭ ਛਤ੍ਰੀ ਕਰਿਯੋ ਜੁਧ ਸੁਧੰ ॥ तहां मातलेयं क्रिपालं क्रुधं ॥ छकिओ छोभ छत्री करियो जुध सुधं ॥ Then the Maternal uncle Kirpal, in great ire, manifested the war-feats like a true Kshatriya.

ਸਹੇ ਦੇਹ ਆਪੰ ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਣੰ ॥ ਕਰਿਯੋ ਖਾਨ ਬਾਨੀਨ ਖਾਲੀ ਪਲਾਣੰ ॥੯॥ सहे देह आपं महाबीर बाणं ॥ करियो खान बानीन खाली पलाणं ॥९॥ The great hero was struck by an arrow, but he caused the brave Khan to fall from the saddle.9.

ਹਠਿਯੋ ਸਾਹਬੰ ਚੰਦ ਖੇਤੰ ਖਤ੍ਰੀਯਾਣੰ ॥ ਹਨੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਭਾਨੰ ॥ हठियो साहबं चंद खेतं खत्रीयाणं ॥ हने खान खूनी खुरासान भानं ॥ Sahib Chand, the valiant Kshatriya, killed a bloody Khan of Khorasan.

ਤਹਾਂ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਮਾਰੇ ॥ ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੦॥ तहां बीर बंके भली भांति मारे ॥ बचे प्रान लै के सिपाही सिधारे ॥१०॥ He slew several graceful warriors, with full force; the soldiers who survived, fled away in order to save their lives.10.

ਤਹਾਂ ਸਾਹ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਕੀਨੇ ਅਖਾਰੇ ॥ ਘਨੇ ਖੇਤ ਮੋ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਲਤਾਰੇ ॥ तहां साह संग्राम कीने अखारे ॥ घने खेत मो खान खूनी लतारे ॥ There (Sango) Shah exhibited his acts of bravery in the battlefield and trampled under feet many bloody Khans.

ਨ੍ਰਿਪੰ ਗੋਪਾਲਯੰ ਖਰੋ ਖੇਤ ਗਾਜੈ ॥ ਮ੍ਰਿਗਾ ਝੁੰਡ ਮਧਿਯੰ ਮਨੋ ਸਿੰਘ ਰਾਜੈ ॥੧੧॥ न्रिपं गोपालयं खरो खेत गाजै ॥ म्रिगा झुंड मधियं मनो सिंघ राजै ॥११॥ Gopal, the king of Guleria, stood firmly in the field and roared like a lion amidst a herd of deers.11.

ਤਹਾਂ ਏਕ ਬੀਰੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪਯੋ ॥ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਖੇਤ ਮੋ ਪਾਵ ਰੋਪਯੋ ॥ तहां एक बीरं हरी चंद कोपयो ॥ भली भांति सो खेत मो पाव रोपयो ॥ There in great fury, a warrior Hari Chand, very skillfully took position in the battlefield.

ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥ ਲਗੈ ਜੌਨਿ ਕੇ ਤਾਹਿ ਪਾਰੇ ਪਧਾਰੇ ॥੧੨॥ महा क्रोध कै तीर तीखे प्रहारे ॥ लगै जौनि के ताहि पारे पधारे ॥१२॥ He discharged sharp arrows in great rage and whosoever was struck, left for the other world.12.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ रसावल छंद ॥ RASAAVAL STANZA

ਹਰੀਚੰਦ ਕਰੁਧੰ ॥ ਹਨੇ ਸੂਰ ਸੁਧੰ ॥ हरीचंद करुधं ॥ हने सूर सुधं ॥ Hari Chand (Handooria) in great fury, killed significant heroes.

ਭਲੇ ਬਾਣ ਬਾਹੇ ॥ ਬਡੇ ਸੈਨ ਗਾਹੇ ॥੧੩॥ भले बाण बाहे ॥ बडे सैन गाहे ॥१३॥ He shot skillfully a volley of arrows and killed a lot of forces.13.

ਰਸੰ ਰੁਦ੍ਰ ਰਾਚੇ ॥ ਮਹਾ ਲੋਹ ਮਾਚੇ ॥ रसं रुद्र राचे ॥ महा लोह माचे ॥ He was absorbed in dreadful feat of arms.

ਹਨੇ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ॥ ਲਿਟੇ ਭੂਪ ਭਾਰੀ ॥੧੪॥ हने ससत्र धारी ॥ लिटे भूप भारी ॥१४॥ Armed warriors were being killed and great kings were falling on the ground.14.

ਤਬੈ ਜੀਤਮੱਲੰ ॥ ਹਰੀਚੰਦ ਭਲੰ ॥ ਹ੍ਰਿਦੈ ਐਂਚ ਮਾਰਿਓ ॥ ਸੁ ਖੇਤ ਉਤਾਰਿਓ ॥੧੫॥ तबै जीतम्लं ॥ हरीचंद भलं ॥ ह्रिदै ऐंच मारिओ ॥ सु खेत उतारिओ ॥१५॥ Then Jit Mal aimed and struck Hari Chand down to the ground with his spear.15.

ਲਗੇ ਬੀਰ ਬਾਣੰ ॥ ਰਿਸਿਯੋ ਤੇਜਿ ਮਾਣੰ ॥ लगे बीर बाणं ॥ रिसियो तेजि माणं ॥ The warriors struck with arrows became red with blood.

ਸਮੁਹ ਬਾਜ ਡਾਰੇ ॥ ਸੁਵਰਗੰ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੬॥ समुह बाज डारे ॥ सुवरगं सिधारे ॥१६॥ Their horses feel and they left for heavens.16.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ BHUJANG PRAYAAAT STANZA

ਖੁਲੈ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਗੰ ॥ ਪਰੀ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰੰ ਉਠੀ ਝਾਲ ਅਗੰ ॥ खुलै खान खूनी खुरासान खगं ॥ परी ससत्र धारं उठी झाल अगं ॥ In the hands of blood-thirsty Khans, there were the Khorasan swords, whose sharp edges flashed like fire.

ਭਈ ਤੀਰ ਭੀਰੰ ਕਮਾਣੰ ਕੜਕੇ ॥ ਗਿਰੇ ਬਾਜ ਤਾਜੀ ਲਗੇ ਧੀਰ ਧਕੇ ॥੧੭॥ भई तीर भीरं कमाणं कड़के ॥ गिरे बाज ताजी लगे धीर धके ॥१७॥ The bows shooing out volleys of arrows twanged, the splendid horses fell because of the heavy blows.17.

ਬਜੀ ਭੇਰਿ ਭੁੰਕਾਰ ਧੁਕੇ ਨਗਾਰੇ ॥ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਬਕਾਰੇ ॥ बजी भेरि भुंकार धुके नगारे ॥ दुहूं ओर ते बीर बंके बकारे ॥ The trumpets sounded and the musical pipes were played, the brave warriors thundered from both sides.

ਕਰੇ ਬਾਹੁ ਆਘਾਤ ਸਸਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਹਾਰੰ ॥ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਚਾਂਵਡੀ ਚੀਤਕਾਰੰ ॥੧੮॥ करे बाहु आघात ससत्रं प्रहारं ॥ डकी डाकणी चांवडी चीतकारं ॥१८॥ And with their strong arms struck (the enemy), the witches drank blood to their fill and produced dreadful sounds.18.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਕਹਾ ਲਗੇ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ ਮਚਿਯੋ ਜੁਧੁ ਅਪਾਰ ॥ कहा लगे बरनन करों मचियो जुधु अपार ॥ How far should I describe the great battle?

ਜੇ ਲੁਝੇ ਜੁਝੇ ਸਬੈ ਭਜੇ ਸੂਰ ਹਜਾਰ ॥੧੯॥ जे लुझे जुझे सबै भजे सूर हजार ॥१९॥ Those fought attained martyrdom, thousand fled away. 19.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਭਜਿਯੋ ਸਾਹ ਪਹਾੜ ਤਾਜੀ ਤ੍ਰਿਪਾਯੰ ॥ ਚਲਿਯੋ ਬੀਰੀਯਾ ਤੀਰੀਯਾ ਨ ਚਲਾਯੰ ॥ भजियो साह पहाड़ ताजी त्रिपायं ॥ चलियो बीरीया तीरीया न चलायं ॥ The hill-chief spurred his horse and fled, the warriors went away without discharging their arrows.

ਜਸੋ ਡੱਢਵਾਲੰ ਮਧੁਕਰ ਸੁ ਸਾਹੰ ॥ ਭਜੇ ਸੰਗਿ ਲੈ ਕੇ ਸੁ ਸਾਰੀ ਸਿਪਾਹੰ ॥੨੦॥ जसो ड्ढवालं मधुकर सु साहं ॥ भजे संगि लै के सु सारी सिपाहं ॥२०॥ The chiefs of Jaswal and Dadhwal, who were fighting (in the field), left with all their soldiers.20.

ਚਿਕ੍ਰਤ ਚੋਪਿਯੋ ਚੰਦ ਗਾਜੀ ਚੰਦੇਲੰ ॥ ਹਠੀ ਹਰੀਚੰਦੰ ਗਹੇ ਹਾਥ ਸੇਲੰ ॥ चिक्रत चोपियो चंद गाजी चंदेलं ॥ हठी हरीचंदं गहे हाथ सेलं ॥ The Raja of Chandel was perplexed, when the tenacious Hari Chand caught hold of the spear in his hand.

ਕਰਿਓ ਸੁਆਮਿ ਧਰਮੰ ਮਹਾ ਰੋਸ ਰਝਿਯੰ ॥ ਗਿਰਿਓ ਟੂਕ ਟੂਕ ਹ੍ਵੈ ਇਸੋ ਸੂਰ ਜੁਝਿਯੰ ॥੨੧॥ करिओ सुआमि धरमं महा रोस रझियं ॥ गिरिओ टूक टूक ह्वै इसो सूर जुझियं ॥२१॥ He was filled with great fury, fulfilling his duty as a general; those who came in front of him, were cut into pieces nad fell (in the field).21.

ਤਹਾ ਖਾਨ ਨੈਜਾਬਤੋ ਆਨ ਕੈ ਕੈ ॥ ਹਨਿਓ ਸਾਹ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਕੌ ਸਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕੈ ॥ तहा खान नैजाबतो आन कै कै ॥ हनिओ साह संग्राम कौ ससत्र लै कै ॥ Then Najabat Khan came forward and struck Sango Shah with his weapons.

ਕਿਤੈ ਖਾਨ ਬਾਨੀਨ ਹੂੰ ਅਸਤ੍ਰ ਝਾਰੇ ॥ ਸਹੀ ਸਾਹ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰਗੰ ਸਿਧਾਰੇ ॥੨੨॥ कितै खान बानीन हूं असत्र झारे ॥ सही साह संग्राम सुरगं सिधारे ॥२२॥ Several skillful Khans fell on him with their arms and sent Shah Sangram to heaven.22.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਮਾਰਿ ਨਜਾਬਤ ਖਾਨ ਕੋ ਸੰਗੋ ਜੁਝੈ ਜੁਝਾਰ ॥ मारि नजाबत खान को संगो जुझै जुझार ॥ The brave warrior Sago Shah fell down after killing Najbat Khan.

ਹਾ ਹਾ ਇਹ ਲੋਕੈ ਭਇਓ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਜੈਕਾਰ ॥੨੩॥ हा हा इह लोकै भइओ सुरग लोक जैकार ॥२३॥ There were lamentations in his world and rejoicing in heaven.23.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ BHUJANG STANZA

ਲਖੇ ਸਾਹ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਜੁਝੇ ਜੁਝਾਰੰ ॥ ਤਵੰ ਕੀਟ ਬਾਣੰ ਕਮਾਣੰ ਸੰਭਾਰੰ ॥ लखे साह संग्राम जुझे जुझारं ॥ तवं कीट बाणं कमाणं स्मभारं ॥ When this lowly person saw Shah Sangram falling (while fighting bravely) he held aloft his bow and arrows.

ਹਨਿਯੋ ਏਕ ਖਾਨੰ ਖਿਆਲੰ ਖਤੰਗੰ ॥ ਡਸਿਯੋ ਸਤ੍ਰੁ ਕੋ ਜਾਨੁ ਸਯਾਮੰ ਭੁਜੰਗੰ ॥੨੪॥ हनियो एक खानं खिआलं खतंगं ॥ डसियो सत्रु को जानु सयामं भुजंगं ॥२४॥ He, fixing his gaze on a Khan, shot an arrow, which stung the enemy like a black cobra, who (the Khan) fell down.24.

ਗਿਰਿਯੋ ਭੂਮ ਸੋ ਬਾਣ ਦੂਜੋ ਸੰਭਾਰਯੋ ॥ ਮੁਖੰ ਭੀਖਨੰ ਖਾਨ ਕੇ ਤਾਨਿ ਮਾਰਯੋ ॥ गिरियो भूम सो बाण दूजो स्मभारयो ॥ मुखं भीखनं खान के तानि मारयो ॥ He drew out another arrow and aimed and shot it on the face of Bhikhan Khan.

ਭਜਿਯੋ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਰਹਿਯੋ ਖੇਤਿ ਤਾਜੀ ॥ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੀਜੇ ਲਗੇ ਬਾਣ ਬਾਜੀ ॥੨੫॥ भजियो खान खूनी रहियो खेति ताजी ॥ तजे प्राण तीजे लगे बाण बाजी ॥२५॥ The bloody Khan fled away leaving his horse in the field, who was killed with the third arrow.25.

ਛੁਟੀ ਮੂਰਛਨਾ ਹਰੀਚੰਦੰ ਸੰਭਾਰੇ ॥ ਗਹੇ ਬਾਣ ਕਾਮਾਨ ਭੇ ਐਂਚ ਮਾਰੇ ॥ छुटी मूरछना हरीचंदं स्मभारे ॥ गहे बाण कामान भे ऐंच मारे ॥ After regaining consciousness from the swoon, Hari Chand shot his arrows with unerring aim.

ਲਗੇ ਅੰਗ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰੰ ॥ ਤਨੰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕੰ ਪਧਾਰੰ ॥੨੬॥ लगे अंग जा के रहे ना स्मभारं ॥ तनं तिआग ते देवलोकं पधारं ॥२६॥ Whosoever was struck, fell down unconscious, and leaving his body, went to the heavenly abode.26.

ਦੁਯੰ ਬਾਨ ਖੈਂਚੇ ਇਕੰ ਬਾਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਜੀਨ ਤਾਜੀ ਬਿਦਾਰੇ ॥ दुयं बान खैंचे इकं बारि मारे ॥ बली बीर बाजीन ताजी बिदारे ॥ He aimed and shot two arrows at the same time and did not care for the selection of his target.

ਜਿਸੈ ਬਾਨ ਲਾਗੈ ਰਹੈ ਨ ਸੰਭਾਰੰ ॥ ਤਨੰ ਬੇਧਿ ਕੈ ਤਾਹਿ ਪਾਰੰ ਸਿਧਾਰੰ ॥੨੭॥ जिसै बान लागै रहै न स्मभारं ॥ तनं बेधि कै ताहि पारं सिधारं ॥२७॥ Whosoever was struck and pierced by his arrow, went straight to the other world.27.

ਸਭੈ ਸ੍ਵਾਮ ਧਰਮੰ ਸੁ ਬੀਰੰ ਸੰਭਾਰੇ ॥ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ਬਕਾਰੇ ॥ सभै स्वाम धरमं सु बीरं स्मभारे ॥ डकी डाकणी भूत प्रेतं बकारे ॥ The warriors remained true to their duty in the field, the witches and ghosts drank blood to their fill and raised shrill voices.

ਹਸੇ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ ਔ ਸੁੱਧ ਸਿੱਧੰ ॥ ਚਵੀ ਚਾਵਡੀਯੰ ਉਡੀ ਗਿਧ ਬ੍ਰਿਧੰ ॥੨੮॥ हसे बीर बैताल औ सु्ध सि्धं ॥ चवी चावडीयं उडी गिध ब्रिधं ॥२८॥ The Birs (heroic spirits), Baitals (ghosts) and Siddhs (adepts) laughed, the witches were talking and huge kites were flying (for meat).28.

ਹਰੀਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕਮਾਣੰ ਸੰਭਾਰੰ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਯੰ ਤਾਣ ਬਾਣੰ ਪ੍ਰਹਾਰੰ ॥ हरीचंद कोपे कमाणं स्मभारं ॥ प्रथम बाजीयं ताण बाणं प्रहारं ॥ Hari Chand, filled with rage, drew out his bow, he aimed and shot his arrow, which struck my horse.

ਦੁਤੀਯ ਤਾਕ ਕੈ ਤੀਰ ਮੋ ਕੌ ਚਲਾਯੰ ॥ ਰਖਿਓ ਦਈਵ ਮੈ ਕਾਨ ਛ੍ਵੈ ਕੈ ਸਿਧਾਯੰ ॥੨੯॥ दुतीय ताक कै तीर मो कौ चलायं ॥ रखिओ दईव मै कान छ्वै कै सिधायं ॥२९॥ He aimed and shot the second arrow towards me, the Lord protected me, his arrow only grazed my ear. 29.

ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਬਾਣ ਮਾਰਿਯੋ ਸੁ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰ ॥ ਬਿਧਿਅੰ ਚਿਲਕਤੰ ਦੁਆਲ ਪਾਰੰ ਪਧਾਰੰ ॥ त्रितीय बाण मारियो सु पेटी मझारं ॥ बिधिअं चिलकतं दुआल पारं पधारं ॥ His third arrow penetrated deep into the buckle of my waist-belt.

ਚੁਭੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰ ਕਛੂ ਘਾਇ ਨ ਆਯੰ ॥ ਕਲੰ ਕੇਵਲੰ ਜਾਨ ਦਾਸੰ ਬਚਾਯੰ ॥੩੦॥ चुभी चिंच चरमं कछू घाइ न आयं ॥ कलं केवलं जान दासं बचायं ॥३०॥ Its edge touched the body, but did not caused a wound, the Lord saved his servent.30.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ रसावल छंद ॥ RASAAVAL STANZA

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ ॥ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ ॥ जबै बाण लागयो ॥ तबै रोस जागयो ॥ When the edge of the arrow touched my body, it kindled my resentment.

ਕਰੰ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ॥ ਹਨੰ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ॥੩੧॥ करं लै कमाणं ॥ हनं बाण ताणं ॥३१॥ I took the bow in my hand and aimed and shot the arrow.31.

ਸਬੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਘੰ ਚਲਾਏ ॥ सबै बीर धाए सरोघं चलाए ॥ All the warriors fled, when a volley of arrow was showered.

ਤਬੈ ਤਾਕਿ ਬਾਣੰ ॥ ਹਨਯੋ ਏਕ ਜੁਆਣੰ ॥੩੨॥ तबै ताकि बाणं ॥ हनयो एक जुआणं ॥३२॥ Then I aimed the arrow on a warrior and killed him.32.

ਹਰੀਚੰਦ ਮਾਰੇ ॥ ਸੁ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ ॥ हरीचंद मारे ॥ सु जोधा लतारे ॥ Hari Chand was killed and his brave soldiers were trampled.

ਸੁ ਕਾਰੋੜ ਰਾਯੰ ॥ ਵਹੈ ਕਾਲ ਘਾਯੰ ॥੩੩॥ सु कारोड़ रायं ॥ वहै काल घायं ॥३३॥ The chief of Kot Lehar was seized by death.33.

ਰਣੰ ਤਿਆਗਿ ਭਾਗੇ ॥ ਸਬੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਗੇ ॥ रणं तिआगि भागे ॥ सबै त्रास पागे ॥ The hill-men fled from the battlefield, all were filled with fear.

ਭਈ ਜੀਤ ਮੋਰੀ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ॥੩੪॥ भई जीत मोरी ॥ क्रिपा काल केरी ॥३४॥ I gained victory through the favour of the Eternal Lord (KAL).34.

ਰਣੰ ਜੀਤਿ ਆਏ ॥ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ॥ रणं जीति आए ॥ जयं गीत गाए ॥ We returned after victory and sang songs of triumph.

ਧਨੰ ਧਾਰ ਬਰਖੇ ॥ ਸਬੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ॥੩੫॥ धनं धार बरखे ॥ सबै सूर हरखे ॥३५॥ I showered wealth on the warriors, who were full of rejoicings.35.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਜੁਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੈ ਟਿਕੈ ਨ ਤਿਨ ਪੁਰ ਪਾਂਵ ॥ जुध जीत आए जबै टिकै न तिन पुर पांव ॥ When I returned after victory, I did not remain at Paonta.

ਕਾਹਲੂਰ ਮੈਂ ਬਾਂਧਿਯੋ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਾਂਵ ॥੩੬॥ काहलूर मैं बांधियो आन आनंदपुर गांव ॥३६॥ I came to Kahlur and established the village Anandpur.36.

ਜੇ ਜੇ ਨਰ ਤਹ ਨ ਭਿਰੇ ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰ ॥ जे जे नर तह न भिरे दीने नगर निकार ॥ Those, who did not join the forces, were turned out from the town.

ਜੇ ਤਿਹ ਠਉਰ ਭਲੇ ਭਿਰੇ ਤਿਨੈ ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ॥੩੭॥ जे तिह ठउर भले भिरे तिनै करी प्रतिपार ॥३७॥ And those who fought bravely were patronized by me 37.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਬਿਤਾਏ ॥ ਸੰਤ ਉਬਾਰਿ ਦੁਸਟ ਸਭ ਘਾਏ ॥ बहुत दिवस इह भांति बिताए ॥ संत उबारि दुसट सभ घाए ॥ Many days passed in this way, he saints were protected and the wicked persons were killed.

ਟਾਂਗ ਟਾਂਗ ਕਰਿ ਹਨੇ ਨਿਦਾਨਾ ॥ ਕੂਕਰ ਜਿਮਿ ਤਿਨ ਤਜੇ ਪਰਾਨਾ ॥੩੮॥ टांग टांग करि हने निदाना ॥ कूकर जिमि तिन तजे पराना ॥३८॥ The tyrants were hanged ultimately killed, they breathed their last like dogs.38.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਜੁੱਧ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸਟਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੮॥ ਅਫਜੂ ॥੩੨੦॥ इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे भंगाणी जु्ध बरननं नाम असटमो धिआइ समापतम सतु सुभम सतु ॥८॥ अफजू ॥३२०॥ End of the Eighth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled `Description of the Battle of Bhangani.`8.320. >}}


Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.