Fandom

Religion Wiki

Asa di var Page 9

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous page
Asa di var Page 9 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 471

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 471


ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥
Nangā ḏojak cẖāli▫ā ṯā ḏisai kẖarā darāvaṇā.
He goes to hell naked, and he looks hideous then.
ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥
Kar a▫ugaṇ pacẖẖoṯāvaṇā. ॥14॥
He regrets the sins he committed. ॥14॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥
Ḏa▫i▫ā kapāh sanṯokẖ sūṯ jaṯ gandẖī saṯ vat.
Make compassion the cotton, contentment the thread, modesty the knot and truth the twist.
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥
Ėhu jane▫ū jī▫a kā ha▫ī ṯa pāde gẖaṯ.
This is the sacred thread of the soul; if you have it, then go ahead and put it on me.
ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥
Nā ehu ṯutai nā mal lagai nā ehu jalai na jā▫e.
It does not break, it cannot be soiled by filth, it cannot be burnt, or lost.
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਿ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥
Ḏẖan so māṇas nānkā jo gal cẖale pā▫e.
Blessed are those mortal beings, O Nanak, who wear such a thread around their necks.
ਚਉਕੜਿ ਮੁਲਿ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥
Cẖa▫ukaṛ mul aṇā▫i▫ā bahi cẖa▫ukai pā▫i▫ā.
You buy the thread for a few shells, and seated in your enclosure, you put it on.
ਸਿਖਾ ਕੰਨਿ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਥਿਆ ॥
Sikẖā kann cẖaṛā▫ī▫ā gur barāhmaṇ thi▫ā.
Whispering instructions into others' ears, the Brahmin becomes a guru.
ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝੜਿ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥
Oh mu▫ā oh jẖaṛ pa▫i▫ā veṯgā ga▫i▫ā. ॥1॥
But he dies, and the sacred thread falls away, and the soul departs without it. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਲਿ ॥
Lakẖ cẖorī▫ā lakẖ jārī▫ā lakẖ kūṛī▫ā lakẖ gāl.
He commits thousands of robberies, thousands of acts of adultery, thousands of falsehoods and thousands of abuses.
ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਹਿਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥
Lakẖ ṯẖagī▫ā pahināmī▫ā rāṯ ḏinas jī▫a nāl.
He practices thousands of deceptions and secret deeds, night and day, against his fellow beings.
ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮ੍ਹ੍ਹਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥
Ŧag kapāhahu kaṯī▫ai bāmĥaṇ vate ā▫e.
The thread is spun from cotton, and the Brahmin comes and twists it.
ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥
Kuhi bakrā rinniĥ kẖā▫i▫ā sabẖ ko ākẖai pā▫e.
The goat is killed, cooked and eaten, and everyone then says, "Put on the sacred thread".
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥
Ho▫e purāṇā sutī▫ai bẖī fir pā▫ī▫ai hor.
When it wears out, it is thrown away, and another one is put on.
ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਗਿ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥
Nānak ṯag na ṯut▫ī je ṯag hovai jor. ॥2॥
O Nanak, the thread would not break, if it had any real strength. ॥2॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥
Nā▫e mani▫ai paṯ ūpjai sālāhī sacẖ sūṯ.
Believing in the Name, honor is obtained. The Lord's Praise is the true sacred thread.
ਦਰਗਹ ਅੰਦਰਿ ਪਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਪੂਤ ॥੩॥
Ḏargėh anḏar pā▫ī▫ai ṯag na ṯūtas pūṯ. ॥3॥
Such a sacred thread is worn in the Court of the Lord; it shall never break. ॥3॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਤਗੁ ਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥
Ŧag na inḏrī ṯag na nārī.
There is no sacred thread for the sexual organ, and no thread for woman.
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ॥
Bẖalke thuk pavai niṯ ḏāṛī.
The man's beard is spat upon daily.
ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥
Ŧag na pairī ṯag na hathī.
There is no sacred thread for the feet, and no thread for the hands;
ਤਗੁ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥
Ŧag na jihvā ṯag na akẖī.
no thread for the tongue, and no thread for the eyes.
ਵੇਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ॥
veṯgā āpe vaṯai.
The Brahmin himself goes to the world hereafter without a sacred thread.
ਵਟਿ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤੈ ॥
vat ḏẖāge avrā gẖaṯai.
Twisting the threads, he puts them on others.
ਲੈ ਭਾੜਿ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥
Lai bẖāṛ kare vī▫āhu.
He takes payment for performing marriages;
ਕਢਿ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥
Kadẖ kāgal ḏase rāhu.
reading their horoscopes, he shows them the way.
ਸੁਣਿ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥
Suṇ vekẖhu lokā ehu vidāṇ.
Hear, and see, O people, this wondrous thing.
ਮਨਿ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥
Man anḏẖā nā▫o sujāṇ. ॥4॥
He is mentally blind, and yet his name is wisdom. ॥4॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥
Sāhib ho▫e ḏa▫i▫āl kirpā kare ṯā sā▫ī kār karā▫isī.
One, upon whom the Merciful Lord bestows His Grace, performs His service.
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥
So sevak sevā kare jis no hukam manā▫isī.
That servant, whom the Lord causes to obey the Order of His Will, serves Him.
ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

Hukam mani▫ai hovai parvāṇ ṯā kẖasmai kā mahal pā▫isī.

Obeying the Order of His Will, he becomes acceptable, and then, he obtains the Mansion of the
Lord's Presence.
ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥
Kẖasmai bẖāvai so kare manhu cẖinḏi▫ā so fal pā▫isī.
One who acts to please His Lord and Master, obtains the fruits of his mind's desires.
ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥
Ŧā ḏargėh paiḏẖā jā▫isī. ॥15॥
Then, he goes to the Court of the Lord, wearing robes of honor. ॥15॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਗਊ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਰਿ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
Ga▫ū birāhmaṇ ka▫o kar lāvhu gobar ṯaraṇ na jā▫ī.
They tax the cows and the Brahmins, but the cow-dung they apply to their kitchen will not save them.
ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥
Ḏẖoṯī tikā ṯai japmālī ḏẖān malecẖẖāʼn kẖā▫ī.
They wear their loin cloths, apply ritual frontal marks to their foreheads, and carry their rosaries, but they eat food with the Muslims.
ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥
Anṯar pūjā paṛėh kaṯebā sanjam ṯurkā bẖā▫ī.
O Siblings of Destiny, you perform devotional worship indoors, but read the Islamic sacred texts, and adopt the Muslim way of life.
ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥
Cẖẖodīle pākẖandā.
Renounce your hypocrisy!
ਨਾਮਿ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥
Nām la▫i▫ai jāhi ṯaranḏā. ॥1॥
Taking the Naam, the Name of the Lord, you shall swim across. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ॥
Māṇas kẖāṇe karahi nivāj.
The man-eaters say their prayers.
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ॥
Cẖẖurī vagā▫in ṯin gal ṯāg.
Those who wield the knife wear the sacred thread around their necks.
ਤਿਨ ਘਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥
Ŧin gẖar barahmaṇ pūrėh nāḏ.
In their homes, the Brahmins sound the conch.
ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ॥
Unĥā bẖė āvahi o▫ī sāḏ.
They too have the same taste.
ਕੂੜੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
Kūṛī rās kūṛā vāpār.
False is their capital, and false is their trade.
ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ॥
Kūṛ bol karahi āhār.
Speaking falsehood, they take their food.
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥
Saram ḏẖaram kā derā ḏūr.
The home of modesty and Dharma is far from them.
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
Nānak kūṛ rahi▫ā bẖarpūr.
O Nanak, they are totally permeated with falsehood.
ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥
Mathai tikā ṯeṛ ḏẖoṯī kakẖā▫ī.
The sacred marks are on their foreheads, and the saffron loin-cloths are around their waists;
ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥
Hath cẖẖurī jagaṯ kāsā▫ī.
in their hands they hold the knives - they are the butchers of the world!


Previous Page Asa di var Page 9 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki