FANDOM


Previous page
Asa di var Page 9 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 471

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 471


ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥
Nangā ḏojak cẖāli▫ā ṯā ḏisai kẖarā darāvaṇā.
He goes to hell naked, and he looks hideous then.
ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥
Kar a▫ugaṇ pacẖẖoṯāvaṇā. ॥14॥
He regrets the sins he committed. ॥14॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥
Ḏa▫i▫ā kapāh sanṯokẖ sūṯ jaṯ gandẖī saṯ vat.
Make compassion the cotton, contentment the thread, modesty the knot and truth the twist.
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥
Ėhu jane▫ū jī▫a kā ha▫ī ṯa pāde gẖaṯ.
This is the sacred thread of the soul; if you have it, then go ahead and put it on me.
ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥
Nā ehu ṯutai nā mal lagai nā ehu jalai na jā▫e.
It does not break, it cannot be soiled by filth, it cannot be burnt, or lost.
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਿ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥
Ḏẖan so māṇas nānkā jo gal cẖale pā▫e.
Blessed are those mortal beings, O Nanak, who wear such a thread around their necks.
ਚਉਕੜਿ ਮੁਲਿ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥
Cẖa▫ukaṛ mul aṇā▫i▫ā bahi cẖa▫ukai pā▫i▫ā.
You buy the thread for a few shells, and seated in your enclosure, you put it on.
ਸਿਖਾ ਕੰਨਿ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਥਿਆ ॥
Sikẖā kann cẖaṛā▫ī▫ā gur barāhmaṇ thi▫ā.
Whispering instructions into others' ears, the Brahmin becomes a guru.
ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝੜਿ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥
Oh mu▫ā oh jẖaṛ pa▫i▫ā veṯgā ga▫i▫ā. ॥1॥
But he dies, and the sacred thread falls away, and the soul departs without it. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਲਿ ॥
Lakẖ cẖorī▫ā lakẖ jārī▫ā lakẖ kūṛī▫ā lakẖ gāl.
He commits thousands of robberies, thousands of acts of adultery, thousands of falsehoods and thousands of abuses.
ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਹਿਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥
Lakẖ ṯẖagī▫ā pahināmī▫ā rāṯ ḏinas jī▫a nāl.
He practices thousands of deceptions and secret deeds, night and day, against his fellow beings.
ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮ੍ਹ੍ਹਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥
Ŧag kapāhahu kaṯī▫ai bāmĥaṇ vate ā▫e.
The thread is spun from cotton, and the Brahmin comes and twists it.
ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥
Kuhi bakrā rinniĥ kẖā▫i▫ā sabẖ ko ākẖai pā▫e.
The goat is killed, cooked and eaten, and everyone then says, "Put on the sacred thread".
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥
Ho▫e purāṇā sutī▫ai bẖī fir pā▫ī▫ai hor.
When it wears out, it is thrown away, and another one is put on.
ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਗਿ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥
Nānak ṯag na ṯut▫ī je ṯag hovai jor. ॥2॥
O Nanak, the thread would not break, if it had any real strength. ॥2॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥
Nā▫e mani▫ai paṯ ūpjai sālāhī sacẖ sūṯ.
Believing in the Name, honor is obtained. The Lord's Praise is the true sacred thread.
ਦਰਗਹ ਅੰਦਰਿ ਪਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਪੂਤ ॥੩॥
Ḏargėh anḏar pā▫ī▫ai ṯag na ṯūtas pūṯ. ॥3॥
Such a sacred thread is worn in the Court of the Lord; it shall never break. ॥3॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਤਗੁ ਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥
Ŧag na inḏrī ṯag na nārī.
There is no sacred thread for the sexual organ, and no thread for woman.
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ॥
Bẖalke thuk pavai niṯ ḏāṛī.
The man's beard is spat upon daily.
ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥
Ŧag na pairī ṯag na hathī.
There is no sacred thread for the feet, and no thread for the hands;
ਤਗੁ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥
Ŧag na jihvā ṯag na akẖī.
no thread for the tongue, and no thread for the eyes.
ਵੇਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ॥
veṯgā āpe vaṯai.
The Brahmin himself goes to the world hereafter without a sacred thread.
ਵਟਿ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤੈ ॥
vat ḏẖāge avrā gẖaṯai.
Twisting the threads, he puts them on others.
ਲੈ ਭਾੜਿ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥
Lai bẖāṛ kare vī▫āhu.
He takes payment for performing marriages;
ਕਢਿ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥
Kadẖ kāgal ḏase rāhu.
reading their horoscopes, he shows them the way.
ਸੁਣਿ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥
Suṇ vekẖhu lokā ehu vidāṇ.
Hear, and see, O people, this wondrous thing.
ਮਨਿ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥
Man anḏẖā nā▫o sujāṇ. ॥4॥
He is mentally blind, and yet his name is wisdom. ॥4॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥
Sāhib ho▫e ḏa▫i▫āl kirpā kare ṯā sā▫ī kār karā▫isī.
One, upon whom the Merciful Lord bestows His Grace, performs His service.
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥
So sevak sevā kare jis no hukam manā▫isī.
That servant, whom the Lord causes to obey the Order of His Will, serves Him.
ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

Hukam mani▫ai hovai parvāṇ ṯā kẖasmai kā mahal pā▫isī.

Obeying the Order of His Will, he becomes acceptable, and then, he obtains the Mansion of the
Lord's Presence.
ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥
Kẖasmai bẖāvai so kare manhu cẖinḏi▫ā so fal pā▫isī.
One who acts to please His Lord and Master, obtains the fruits of his mind's desires.
ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥
Ŧā ḏargėh paiḏẖā jā▫isī. ॥15॥
Then, he goes to the Court of the Lord, wearing robes of honor. ॥15॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਗਊ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਰਿ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
Ga▫ū birāhmaṇ ka▫o kar lāvhu gobar ṯaraṇ na jā▫ī.
They tax the cows and the Brahmins, but the cow-dung they apply to their kitchen will not save them.
ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥
Ḏẖoṯī tikā ṯai japmālī ḏẖān malecẖẖāʼn kẖā▫ī.
They wear their loin cloths, apply ritual frontal marks to their foreheads, and carry their rosaries, but they eat food with the Muslims.
ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥
Anṯar pūjā paṛėh kaṯebā sanjam ṯurkā bẖā▫ī.
O Siblings of Destiny, you perform devotional worship indoors, but read the Islamic sacred texts, and adopt the Muslim way of life.
ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥
Cẖẖodīle pākẖandā.
Renounce your hypocrisy!
ਨਾਮਿ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥
Nām la▫i▫ai jāhi ṯaranḏā. ॥1॥
Taking the Naam, the Name of the Lord, you shall swim across. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ॥
Māṇas kẖāṇe karahi nivāj.
The man-eaters say their prayers.
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ॥
Cẖẖurī vagā▫in ṯin gal ṯāg.
Those who wield the knife wear the sacred thread around their necks.
ਤਿਨ ਘਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥
Ŧin gẖar barahmaṇ pūrėh nāḏ.
In their homes, the Brahmins sound the conch.
ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ॥
Unĥā bẖė āvahi o▫ī sāḏ.
They too have the same taste.
ਕੂੜੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
Kūṛī rās kūṛā vāpār.
False is their capital, and false is their trade.
ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ॥
Kūṛ bol karahi āhār.
Speaking falsehood, they take their food.
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥
Saram ḏẖaram kā derā ḏūr.
The home of modesty and Dharma is far from them.
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
Nānak kūṛ rahi▫ā bẖarpūr.
O Nanak, they are totally permeated with falsehood.
ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥
Mathai tikā ṯeṛ ḏẖoṯī kakẖā▫ī.
The sacred marks are on their foreheads, and the saffron loin-cloths are around their waists;
ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥
Hath cẖẖurī jagaṯ kāsā▫ī.
in their hands they hold the knives - they are the butchers of the world!


Previous Page Asa di var Page 9 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.