FANDOM


Previous page
Asa di var Page 12 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 474

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 474


ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥
Āpe hī karṇā kī▫o kal āpe hī ṯai ḏẖārī▫ai.
You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
Ḏekẖėh kīṯā āpṇā ḏẖar kacẖī pakī sārī▫ai.
You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
Jo ā▫i▫ā so cẖalsī sabẖ ko▫ī ā▫ī vārī▫ai.
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
Jis ke jī▫a parāṇ hėh ki▫o sāhib manhu visārī▫ai.
He who owns our soul, and our very breath of life - why should we forget that Lord and Master from our minds?
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥
Āpaṇ hathī āpṇā āpe hī kāj savārī▫ai. ॥20॥
With our own hands, let us resolve our own affairs. ॥20॥


ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlā 2.
Shalok, Second Mehl:
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
Ėh kinehī āskī ḏūjai lagai jā▫e.
What sort of love is this, which clings to duality?
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
Nānak āsak kāʼndẖī▫ai saḏ hī rahai samā▫e.
O Nanak, he alone is called a lover, who remains forever immersed in absorption.
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥
Cẖangai cẖanga kar manne manḏai manḏā ho▫e.
But one who feels good only when good is done for him, and feels bad when things go badly -
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥
Āsak ehu na ākẖī▫ai jė lekẖai varṯai so▫e. ॥1॥
do not call him a lover. He trades only for his own account. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥
Salām jabāb ḏovai kare mundẖhu gẖuthā jā▫e.
One who offers both respectful greetings and rude refusal to his master, has gone wrong from the very beginning.
ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥
Nānak ḏovai kūṛī▫ā thā▫e na kā▫ī pā▫e. ॥2॥
O Nanak, both of his actions are false; he obtains no place in the Court of the Lord. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀਐ ॥
Jiṯ sevi▫ai sukẖ pā▫ī▫ai so sāhib saḏā samĥālī▫ai.
Serving Him, peace is obtained; meditate and dwell upon that Lord and Master forever.
ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ॥
Jiṯ kīṯā pā▫ī▫ai āpṇā sā gẖāl burī ki▫o gẖālī▫ai.
Why do you do such evil deeds, that you shall have to suffer so?
ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
Manḏā mūl na kīcẖ▫ī ḏe lammī naḏar nihālī▫ai.
Do not do any evil at all; look ahead to the future with foresight.
ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥
Ji▫o sāhib nāl na hārī▫ai ṯavehā pāsā dẖālī▫ai.
So throw the dice in such a way, that you shall not lose with your Lord and Master.
ਕਿਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥
Kicẖẖ lāhe upar gẖālī▫ai. ॥21॥
Do those deeds which shall bring you profit. ॥21॥


ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlā 2.
Shalok, Second Mehl:
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥
Cẖākar lagai cẖākrī nāle gārab vāḏ.
If a servant performs service, while being vain and argumentative,
ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥
Galā kare gẖaṇerī▫ā kẖasam na pā▫e sāḏ.
he may talk as much as he wants, but he shall not be pleasing to his Master.
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
Āp gavā▫e sevā kare ṯā kicẖẖ pā▫e mān.
But if he eliminates his self-conceit and then performs service, he shall be honored.
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥
Nānak jis no lagā ṯis milai lagā so parvān. ॥1॥
O Nanak, if he merges with the one with whom he is attached, his attachment becomes acceptable. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥
Jo jī▫e ho▫e so ugvai muh kā kahi▫ā vā▫o.
Whatever is in the mind, comes forth; spoken words by themselves are just wind.
ਬੀਜੇ ਬਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ॥੨॥
Bīje bikẖ mangai amriṯ vekẖhu ehu ni▫ā▫o. ॥2॥
He sows seeds of poison, and demands Ambrosial Nectar. Behold - what justice is this? ॥2॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
Nāl i▫āṇe ḏosṯī kaḏe na āvai rās.
Friendship with a fool never works out right.
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
Jehā jāṇai ṯeho varṯai vekẖhu ko nirjās.
As he knows, he acts; behold, and see that it is so.
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ॥
vasṯū anḏar vasaṯ samāvai ḏūjī hovai pās.
One thing can be absorbed into another thing, but duality keeps them apart.
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Sāhib seṯī hukam na cẖalai kahī baṇai arḏās.
No one can issue commands to the Lord Master; offer instead humble prayers.
ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥੩॥
Kūṛ kamāṇai kūṛo hovai Nānak sifaṯ vigās. ॥3॥
Practicing falsehood, only falsehood is obtained. O Nanak, through the Lord's Praise, one blossoms forth. ॥3॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ॥
Nāl i▫āṇe ḏosṯī vadārū si▫o nehu.
Friendship with a fool, and love with a pompous person,
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹੁ ॥੪॥
Pāṇī anḏar līk ji▫o ṯis ḏā thā▫o na thehu. ॥4॥
are like lines drawn in water, leaving no trace or mark. ॥4॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ॥
Ho▫e i▫āṇā kare kamm āṇ na sakai rās.
If a fool does a job, he cannot do it right.
ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਸਿ ॥੫॥
Je ik aḏẖ cẖangī kare ḏūjī bẖī verās. ॥5॥
Even if he does something right, he does the next thing wrong. ॥5॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥
Cẖākar lagai cẖākrī je cẖalai kẖasmai bẖā▫e.
If a servant, performing service, obeys the Will of his Master,
ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥
Hurmaṯ ṯis no aglī oh vajahu bẖė ḏūṇā kẖā▫e.
his honor increases, and he receives double his wages.
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥
Kẖasmai kare barābarī fir gairaṯ anḏar pā▫e.
But if he claims to be equal to his Master, he earns his Master's displeasure.
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥
vajahu gavā▫e aglā muhe muhi pāṇā kẖā▫e.
He loses his entire salary, and is also beaten on his face with shoes.
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸਿ ॥
Jis ḏā ḏiṯā kẖāvṇā ṯis kahī▫ai sābās.
Let us all celebrate Him, from whom we receive our nourishment.
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੨੨॥
Nānak hukam na cẖal▫ī nāl kẖasam cẖalai arḏās. ॥22॥
O Nanak, no one can issue commands to the Lord Master; let us offer prayers instead. ॥22॥


ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlā 2.
Shalok, Second Mehl:
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤਿ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥
Ėh kinehī ḏāṯ āpas ṯe jo pā▫ī▫ai.
What sort of gift is this, which we receive only by our own asking?


Previous Page Asa di var Page 12 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.