FANDOM


This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਰ - ਰ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਰਂਉ ਰਉ ਰਉਂ ਰਉਣ ਰਈਅਤਿ ਰਸ ਰਸਿ ਰਸੁ ਰਸਹ ਰਸਹਿ ਰਸਹੁ ਰਸਕ ਰਸਕਿ ਰਸਕੇ ਰਸਗੇ ਰਸਨ ਰਸਨਿ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾਂ ਰਸਨਾਗਰ ਰਸਨਾਰੀ ਰਸਪਤਿ ਰਸਭਾ ਰਸ੍ਯ੍ਯਉ ਰਸਾ ਰਸਾਇ ਰਸਾਇਆ ਰਸਾਇਣ ਰਸਾਇਣਿ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸਾਇਣਾ ਰਸਾਇਦਾ ਰਸਾਇਨ ਰਸਾਇਨਿ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਾਈ ਰਸਾਏ ਰਸਾਕ ਰਸਾਤਲਿ ਰਸਾਦੰ ਰਸਾਲ ਰਸਾਲੁ ਰਸਾਲੰ ਰਸਾਲਾ ਰਸਾਲੀ ਰਸਾਲੇ ਰਸਿਆ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕੁ ਰਸੀ ਰਸੀਅਹਿ ਰਸੀਅਨ ਰਸੀਅੜਾ ਰਸੀਆ ਰਸੀਆਂ ਰਸੀਕ ਰਸੀਣਾ ਰਸੀਦ ਰਸੁਨਥੇ ਰਸੂਆ ਰਸੂਲਿ ਰਸੇ ਰਸੇਰੇ ਰਸੈ ਰਸੋ ਰਸੋਇ ਰਸੋਈ ਰਹਉ ਰਹਈ ਰਹਸ ਰਹਸਿ ਰਹਸੁ ਰਹਸਾਉ ਰਹਸਾਏ ਰਹਸਿਅੜੀ ਰਹਸਿਆ ਰਹੰਸੀ ਰਹਸੀ ਰਹਸੀਓ ਰਹਸੀਐ ਰਹੰਸੇ ਰਹਸੇ ਰਹਸੈ ਰਹਹਿ ਰਹਹੁ ਰਹਣ ਰਹਣਿ ਰਹਣੁ ਰਹਣਾ ਰਹਣੀ ਰਹੰਤ ਰਹਤ ਰਹਤੁ ਰਹਤਉ ਰਹਤਹ ਰਹੰਤਾ ਰਹਤਾ ਰਹਤੀ ਰਹਤੇ ਰਹੰਤੌ ਰਹੰਦਾ ਰਹਦਾ ਰਹਦੀ ਰਹੰਦੇ ਰਹਦੇ ਰਹੰਨਿ ਰਹਨ ਰਹਨਿ ਰਹਨੁ ਰਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਹਨਾ ਰਹਨੀ ਰਹੰਮ ਰਹਮ ਰਹਮਾਣੁ ਰਹਮਾਨਾ ਰਹ੍ਯ੍ਯਾ ਰਹਰਾਸਿ ਰਹਾ ਰਹਾਂ ਰਹਾਉ ਰਹਾਉਗੋ ਰਹਾਇ ਰਹਾਇਆ ਰਹਾਇਦਾ ਰਹਾਇਲੇ ਰਹਾਈ ਰਹਾਈਆ ਰਹਾਈਐ ਰਹਾਏ ਰਹਾਸੀ ਰਹਾਤਾ ਰਹਾਵਾ ਰਹਾਵੈ ਰਹਿ ਰਹਿਓ ਰਹਿਅਉ ਰਹਿਆ ਰਹਿਹੈ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤੰ ਰਹਿਬੋ ਰਹੀ ਰਹੀਅਹਿ ਰਹੀਆ ਰਹੀਐ ਰਹੀਏਹਿ ਰਹੀਜੈ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮੁ ਰਹੀਮਾ ਰਹੀਮਾਂ ਰਹੁ ਰਹੇ ਰਹੈ ਰਹੋ ਰਹੋਏ ਰੰਕ ਰੰਕੁ ਰਕਤ ਰਕਤੁ ਰਕਤਬੀਜੁ ਰਕਤੀ ਰਕਤੂ ਰੰਕਾ ਰੰਕਾਈ ਰਖ ਰਖਿ ਰਖੁ ਰਖਉ ਰਖਈਆ ਰਖਸੀ ਰਖਹਿ ਰਖਹੁ ਰਖਕੋ ਰਖਣ ਰਖਣਹਾਰਿ ਰਖਣਹਾਰੁ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਣਹਾਰੈ ਰਖੰਦੜੋ ਰਖਦਾ ਰਖਨਿ ਰਖਨਹਾਰ ਰਖਨਹਾਰਿ ਰਖਨਹਾਰੁ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਰਖਵਾਰਾ ਰਖਵਾਰੇ ਰਖਵਾਰੋ ਰਖਵਾਲ ਰਖਵਾਲਾ ਰਖਵਾਲਿਆ ਰਖਵਾਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਰਖਾ ਰਖਾਂ ਰਖਾਇ ਰਖਾਇਆ ਰਖਾਇਦਾ ਰਖਾਈ ਰਖਾਈਐ ਰਖਾਏ ਰਖਾਹਿ ਰਖਾਂਤਿ ਰਖਾਵਹਿਗੇ ਰਖਾਵਹੁ ਰਖਾਵੈਗੋ ਰਖਿਓ ਰਖਿਓਨੁ ਰਖਿਅਨੁ ਰਖਿਆ ਰਖਿਐ ਰਖੀ ਰਖੀਅਹਿ ਰਖੀਆ ਰਖੀਐ ਰਖੀਸਰ ਰਖੀਸੁਰ ਰਖੀਜੈ ਰਖੇ ਰਖੇਸਾ ਰਖੇਣ ਰਖੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿ ਰੰਗੁ ਰੰਗੰ ਰੰਗਹੁ ਰੰਗਣ ਰੰਗਣਿ ਰੰਗਣਃ ਰੰਗਨ ਰੰਗਨਿ ਰੰਗਨੁ ਰੰਗਨਾ ਰੰਗ੍ਯ੍ਯੌ ਰੰਗੜੀਆ ਰਗੜੈ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾਇਆ ਰੰਗਾਏ ਰੰਗਾਨਾ ਰੰਗਾਰੇ ਰੰਗਾਰੈ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰੰਗਾਵਲਾ ਰੰਗਾਵਲੀ ਰੰਗਾਵਲੇ ਰੰਗਾਵਲੋ ਰੰਗਿਓਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀਓ ਰੰਗੀਆ ਰੰਗੀਐ ਰੰਗੀਣਾ ਰੰਗੀਤਿ ਰੰਗੀਨਾ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੀਲਾ ਰਗੀਲਾ ਰੰਗੀਲੇ ਰੰਗੀਲੈ ਰੰਗੁਲ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੁਲੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੇਤੜਾ ਰੰਗੇਤੀ ਰੰਗੋ ਰਘੁ ਰਘੁਨਾਥ ਰਘੁਪਤਿ ਰਘੁਬੰਸਿ ਰਘੁਰਾਇਓ ਰਘੁਰਾਇਆ ਰਘੁਰਾਈ ਰਘੁਵੰਸੁ ਰੰਙੁ ਰੰਙਣ ਰੰਙਣਿ ਰੰਙੈ ਰੰਚ ਰਚਿ ਰਚੁ ਰਚਸਿ ਰਚਹਿ ਰਚਹੁ ਰੰਚਕ ਰਚੰਤਿ ਰਚੰਨਿ ਰਚਨ ਰਚਨੁ ਰਚਨੰ ਰਚਨਹਾਰੁ ਰਚੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਚਨਾ ਰਚਨੀ ਰਚਾ ਰਚਾਇ ਰਚਾਇਓ ਰਚਾਇਓਨੁ ਰਚਾਇਆ ਰਚਾਇਦਾ ਰਚਾਈ ਰਚਾਏ ਰਚਾਹੀ ਰਚਾਨਾ ਰਚਾਵਹਿ ਰਚਾਵੈ ਰਚਿਓ ਰਚਿਓਨੁ ਰਚਿਆ ਰਚਿਤ ਰਚੀ ਰਚੀਆ ਰਚੀਐ ਰਚੇ ਰਚੈ ਰਛਕ ਰਜ ਰਜਿ ਰਜਊ ਰਜਈ ਰੰਜਨ ਰਜਨਿ ਰਜਨੀ ਰਜਾ ਰਜਾਇ ਰਜਾਇਆ ਰਜਾਈ ਰਜਾਏ ਰਜਿਆ ਰਜੀ ਰਜੀਆ ਰੰਜੀਐ ਰਜੇ ਰਜੈ ਰਞਾਣਿ ਰਞਾਣਦਾ ਰੰਞਾਣੀ ਰੰਞਾਣੈ ਰਟਤ ਰਟਿਆ ਰੰਡ ਰਡ ਰੰਡੀਆ ਰਣ ਰਣਿ ਰਣੁ ਰਤ ਰਤਿ ਰਤੁ ਰਤੰ ਰਤਉ ਰਤਕ ਰਤੰਨ ਰਤੰਨੁ ਰਤਨ ਰਤਨਿ ਰਤਨੁ ਰਤਨੰ ਰਤੰਨਾ ਰਤਨਾ ਰਤਨਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰੁ ਰਤਨਾਗਰਾ ਰਤਨਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗੀ ਰਤਨੀ ਰਤਨੈ ਰਤਵਾਈ ਰਤੜਾ ਰਤੜੀਆਹ ਰਤੜੀਏ ਰਤੜੇ ਰਤਾ ਰਤਿਅੜੇ ਰਤਿਆ ਰਤੀ ਰਤੀਅਹੁ ਰਤੀਆ ਰਤੇ ਰਤੋ ਰਤੌ ਰਥ ਰਥਿ ਰਥੁ ਰਥਵਾਹੁ ਰੰਨ ਰਨ ਰੰਨਾ ਰੰਨੀ ਰਪਿ ਰਪਸੀ ਰਪਿਓ ਰਪੈ ਰਫਤੀ ਰਬ ਰਬਿ ਰਬੁ ਰਬਾਣੀਐ ਰਬਾਬ ਰਬਾਬੁ ਰਬਾਬਾ ਰਬਾਬੀ ਰਮ ਰਮਿ ਰਮੁ ਰਮਊਆ ਰਮਈਆ ਰਮਈਐ ਰਮਈਏ ਰਮਹਿ ਰਮਹੁ ਰਮਜਾਨਾ ਰਮਣ ਰਮਣੰ ਰਮਣੀਯ ਰਮੰਤ ਰਮੰਤਿ ਰਮਤ ਰਮਤੁ ਰਮਤੇ ਰਮਤੈ ਰਮਦਾਨਾ ਰਮਨਾ ਰਮਯੇ ਰਮਾ ਰਮਾਣਾ ਰੰਮਿਆ ਰਮੀਤਿ ਰਮੇ ਰਮੈ ਰਮੋ ਰਮੋਰੀ ਰਯ ਰਯਤਿ ਰਯਨਿ ਰਲਿ ਰਲਈ ਰਲਸੀ ਰਲਣਾ ਰਲੰਦੜੋ ਰਲਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਲਨੀ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇਆ ਰਲਾਇਦਾ ਰਲਾਈ ਰਲਾਈਆ ਰਲਾਈਐ ਰਲਾਏ ਰਲਾਧਿਆ ਰਲਾਵੈ ਰਲਿਆ ਰਲੀ ਰਲੀਆ ਰਲੀਆਂ ਰਲੀਆਹ ਰਲੀਆਲਾ ਰਲੀਐ ਰਲੇ ਰਲੇਤੁ ਰਲੈ ਰਵਿ ਰਵਉ ਰਵਈਆ ਰਵਹਿ ਰਵਹੁ ਰਵਣ ਰਵਣਿ ਰਵਣੁ ਰਵਣਾ ਰਵੰਤ ਰਵੰਤੁ ਰਵਤ ਰਵਤੁ ਰਵੰਤਾ ਰਵਤੌ ਰਵਦਿ ਰਵੰਨਿ ਰਵਨ ਰਵਨਾ ਰਵਨੀ ਰਵੰਨੇ ਰਵਾ ਰਵਾਇਆ ਰਵਾਈ ਰਵਾਂਈ ਰਵਾਣੀ ਰਵਾਂਤਉ ਰਵਾਰੈ ਰਵਾਰੋ ਰਵਾਲ ਰਵਾਲਾ ਰਵਿਓ ਰਵਿਆ ਰਵਿਆਸੁ ਰਵਿਐ ਰਵਿੰਦ ਰਵਿੰਦੁ ਰਵਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸੁ ਰਵਿਦਾਸਾ ਰਵੀ ਰਵੀਅਹਿ ਰਵੀਐ ਰਵੀਜੈ ਰਵੇ ਰਵੈ ਰਾ ਰਾਉ ਰਾਓ‍ੁ ਰਾਇ ਰਾਇਓ ਰਾਇਆ ਰਾਇਸਾ ਰਾਈ ਰਾਏ ਰਾਸਿ ਰਾਸੀ ਰਾਸੇ ਰਾਹ ਰਾਹਕੁ ਰਾਹਾ ਰਾਹਿ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀਐ ਰਾਹੁ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇਦੇ ਰਾਹੈ ਰਾਹੋ ਰਾਖ ਰਾਖਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖਉ ਰਾਖਈ ਰਾਖਸਿ ਰਾਖਸੀ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਣ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਰਾਖਣਹਾਰਿਆ ਰਾਖਤ ਰਾਖਤਾ ਰਾਖਤੇ ਰਾਖਦਾ ਰਾਖਦੇ ਰਾਖਨ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਰਾਖਾ ਰਾਖਿਓ ਰਾਖਿਓ‍ੁ ਰਾਖਿਅਨੁ ਰਾਖਿਅੜਾ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ਰਾਖੀਐ ਰਾਖੇ ਰਾਖੈ ਰਾਖੈਗਾ ਰਾਖੋ ਰਾਗ ਰਾਗਿ ਰਾਗੁ ਰਾਂਗ ਰਾਂਗਿ ਰਾਗਉ ਰਾਂਗਉ ਰਾਗਹੁ ਰਾਗੰਨ ਰਾਂਗਨਿ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ਰਾਗਨੀ ਰਾਗਾ ਰਾਗਾਂ ਰਾਂਗਾ ਰਾਗਿਓ ਰਾਗੀ ਰਾਗੀ. ਰਾਂਗੀ ਰਾਗੀਲਾ ਰਾਂਗੇ ਰਾਗੈ ਰਾਚਿ ਰਾਚੁ ਰਾਚਉ ਰਾਚਹਿ ਰਾਚਹੁ ਰਾਚਤ ਰਾਚਾ ਰਾਚੀ ਰਾਚੀਲੇ ਰਾਚੇ ਰਾਚੈ ਰਾਜ ਰਾਜਿ ਰਾਜੁ ਰਾਜੰ ਰਾਜਇਆ ਰਾਜਸ ਰਾਜਸੁ ਰਾਜੰਗਾ ਰਾਜਨ ਰਾਜਨੁ ਰਾਜਨਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਾਨੁ ਰਾਜਿਆ ਰਾਜੇ ਰਾਜੈ ਰਾਜੋ ਰਾਂਡ ਰਾਂਡੀ ਰਾਡੇਪਾ ਰਾਣਾ ਰਾਣੀਆ ਰਾਣੇ ਰਾਤ ਰਾਤਿ ਰਾਤਉ ਰਾਤਓ ਰਾਤੜਿਆ ਰਾਤੜੀਏ ਰਾਤਾ ਰਾਤਿਆ ਰਾਤਿਹੋ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ. ਰਾਤੇ ਰਾਤੈ ਰਾਤੋ ਰਾਤੌ ਰਾਦੇ ਰਾਂਧਿ ਰਾਧੀ ਰਾਧੇ ਰਾਨਾ ਰਾਨੀ ਰਾਪੈ ਰਾਂਬੀ ਰਾਮ ਰਾਮਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮਈਆ ਰਾਮਹਿ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਮਚੰਦ ਰਾਮਚੰਦਿ ਰਾਮਚੰਦੁ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਿ ਰਾਮਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰਾਮਦਾਸੈ ਰਾਮਨਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾਣਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਰਾਮੈ ਰਾਮੋ ਰਾਰਿ ਰਾਰਾ ਰਾਰੈ ਰਾਲ ਰਾਲਿ ਰਾਲਾ ਰਾਲੀ ਰਾਲੀਐ ਰਾਵਉ ਰਾਵਏ ਰਾਵਹ ਰਾਵਹਿ ਰਾਵਣ ਰਾਵਣਿ ਰਾਵਣੁ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ਰਾਵਣਾ ਰਾਵਣੇ ਰਾਵਨ ਰਾਵਨੁ ਰਾਵਨਾ ਰਾਵਲ ਰਾਵਾ ਰਾਵਾਸੀ ਰਾਵਾਰ ਰਾਵਿਓ ਰਾਵਿਅੜਾ ਰਾਵਿਅੜੀ ਰਾਵਿਆ ਰਾਵੀ ਰਾਵੀਆ ਰਾਵੀਐ ਰਾਵੀਏ ਰਾਵੀਜੈ ਰਾਵੇ ਰਾਵੇਇ ਰਾਵੇਸੀ ਰਾਵੇਹਾ ਰਾਵੈ ਰਾੜਿ ਰਿਸਾਇ ਰਿਸੈ ਰਿਖ ਰਿਖਿ ਰਿਖਾ ਰਿਖਿਅੰ ਰਿਖਿਆ ਰਿਖੀ ਰਿਖੀਕੇਸ ਰਿਖੀਕੇਸੁ ਰਿਗੁ ਰਿਜਕੁ ਰਿਜਮ ਰਿਤਨੋ ਰਿਦ ਰਿਦਿ ਰਿਦੰਤਰਿ ਰਿਦੰਤਰਹ ਰਿਦਯੰ ਰਿਦਾ ਰਿਦੇ ਰਿਦੈ ਰਿਧਿ ਰਿਨਿ ਰਿਨੁ ਰਿੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਿਪ ਰਿੜਕਿਓਨੁ ਰੀ ਰੀਸ ਰੀਸਾ ਰੀਸਾਈ ਰੀਸਾਲ ਰੀਸਾਲਾ ਰੀਸਾਲੂ ਰੀਸੈ ਰੀਝਹਿ ਰੀਝਾਇ ਰੀਝਾਇਓ ਰੀਝਾਇਆ ਰੀਝਾਈ ਰੀਝਾਏ ਰੀਝਾਨਾ ਰੀਝਾਵਉ ਰੀਝਾਵੈ ਰੀਝੈ ਰੀਣੇ ਰੀਤਿ ਰੀਤਾ ਰੀਤਾਵੀਆ ਰੀਤੇ ਰੀਧਾਈਲੇ ਰੀਧੇ ਰੀਨਾ ਰੀਰੀ ਰੁਸਾਏ ਰੁਹਲਾ ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਰੁਖ ਰੁਖੁ ਰੁਖੜਾ ਰੁਖਾਂ ਰੁਖੀ ਰੁਚ ਰੁਚਿ ਰੁਚਤੇ ਰੁਚਾਂਗੈ ਰੁਚਿਤ ਰੁਚੀਐ ਰੁਚੈ ਰੁਠ ਰੁਠੀਆ ਰੁੰਡਿਤ ਰੁਣ ਰੁਣੁ ਰੁਤਿ ਰੁਤੀ ਰੁਤੇ ਰੁਤੇਣ ਰੁਦਨੁ ਰੁਦ੍ਰ ਰੁਦ੍ਰੁ ਰੁਦ੍ਰਾਖੰ ਰੁਦ੍ਰਾਦਿਕ ਰੁਧਾ ਰੁਧਿਰ ਰੁਧੇ ਰੁਧੈ ਰੁੰਨੜੇ ਰੁੰਨਾ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨਿਆ ਰੁੰਨੀ ਰੁੰਨੀਆ ਰੁੰਨੇ ਰੁੰਨੈ ਰੁਪਾ ਰੁਪੇ ਰੁਲਿ ਰੁਲਸੀ ਰੁਲਤਾ ਰੁਲਤੇ ਰੁਲਦੀ ਰੁਲਾਇ ਰੁਲਾਇਆ ਰੁਲਾਈ ਰੁਲੀ ਰੁਲੀਜੈ ਰੁਲੈ ਰੁੜ੍ਹ੍ਹਾਈ ਰੁੜਣੇ ਰੁੜਾਈ ਰੂ ਰੂਆਇਆ ਰੂਆਇਦਾ ਰੂਆਈਐ ਰੂਆਏ ਰੂਆਵਣਾ ਰੂਸੀਐ ਰੂਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਰੂਹੁ ਰੂਖ ਰੂਖਿ ਰੂਖਾ ਰੂਖੀ ਰੂਖੋ ਰੂਚਾ ਰੂਤਿ ਰੂਤਉ ਰੂਤੀ ਰੂੰਧਹਿ ਰੂਧਾ ਰੂਪ ਰੂਪਿ ਰੂਪੁ ਰੂਪੰ ਰੂਪਹੀਣ ਰੂਪਵੰਤਿ ਰੂਪਵੰਤੁ ਰੂਪਾ ਰੂਪਾਦ ਰੂਪਾਵਤੀ ਰੂਪੀਆ ਰੂਪੇਣ ਰੂਪੈ ਰੂਪੋ ਰੂਲਣਾ ਰੂਲਿਆ ਰੂਲੇ ਰੂੜਉ ਰੂੜ੍ਹ੍ਹੀ ਰੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਰੂੜਾ ਰੂੜੀ ਰੂੜੈ ਰੂੜੋ ਰੂੜੌ ਰੇ ਰੇਸਮੀ ਰੇਖ ਰੇਖੰ ਰੇਖਾ ਰੇਖਿਆ ਰੇਗਿ ਰੇਚਕ ਰੇਣ ਰੇਣੁ ਰੇਣਾ ਰੇਣਾਰੁ ਰੇਣਾਰੀ ਰੇਣੁਕਹ ਰੇਣੁਕਾ ਰੇਤ ਰੇਤੁ ਰੇਦ ਰੇਨ ਰੇਨੁ ਰੇਨਾ ਰੇਨਾਇਆ ਰੇਨਾਈ ਰੇਨਾਰੁ ਰੇਨਾਰਾ ਰੇਨਾਰੀ ਰੇਨਾਰੇ ਰੈ ਰੈਣ ਰੈਣਿ ਰੈਣਾਇਰ ਰੈਣਾਰ ਰੈਣਾਰੇ ਰੈਣੀ ਰੈਣੇ ਰੈਨ ਰੈਨਿ ਰੈਨੜੀਐ ਰੈਨੜੀਏ ਰੈਨਾਇਰ ਰੈਨਾਈ ਰੈਨਾਰੇ ਰੈਨੀ ਰੈਨੇਹੀ ਰੈਬਾਰਿਆ ਰੈਬਾਰੀ ਰੋ ਰੋਆਇਆ ਰੋਇ ਰੋਇਆ ਰੋਈ ਰੋਈਐ ਰੋਏ ਰੋਸੁ ਰੋਸੀ ਰੋਹਾ ਰੋਂਹਿ ਰੋਹਿ ਰੋਹਿਆ ਰੋਹੁ ਰੋਹੈ ਰੋਕਉ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕੀਆਂ ਰੋਗ ਰੋਗਿ ਰੋਗੁ ਰੋਗੰ ਰੋਗਹੁ ਰੋਗਣਹ ਰੋਗਨੀ ਰੋਗ੍ਯ੍ਯੰ ਰੋਗਾ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀਅੰ ਰੋਗੇ ਰੋਜ ਰੋਜਿ ਰੋਜੁ ਰੋਜਗਾਰੁ ਰੋਜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀਅਨ ਰੋਟੀਆ ਰੋਡੜੀ ਰੋਤ ਰੋਤਿ ਰੋਤਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਪਉ ਰੋਪੈ ਰੋਮ ਰੋਮਿ ਰੋਮਾਈ ਰੋਮਾਵਲਿ ਰੋਮਾਵਲੀ ਰੋਮੇ ਰੋਲ ਰੋਲਿ ਰੋਲੁ ਰੋਲੀਆ ਰੋਵਸੀ ਰੋਵਹ ਰੋਵਹਿ ਰੋਵਹੀ ਰੋਵਹੁ ਰੋਵਹੁਗੇ ਰੋਵਣ ਰੋਵਣੁ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ ਰੋਵਣਾ ਰੋਵਤ ਰੋਵਤੁ ਰੋਵੰਦੀ ਰੋਵੰਨਿ ਰੋਵਨਿ ਰੋਵਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ਰੋਵਨਹਾਰੀ ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਰੋਵਾ ਰੋਵੀਜੈ ਰੋਵੈ ਰੋੜਾ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.