FANDOM


This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਨ - ਨ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਨ ਨਉ ਨਉਕਾ ਨਉਖੰਡ ਨਉਤਨ ਨਉਤਨੁ ਨਉਤਨਾ ਨਉਤਨੋ ਨਉਪਰੀ ਨਉਬਤਿ ਨਉਮੀ ਨਈ ਨਈਆ ਨਈਬੇਦਹਿ ਨਈਬੇਦਾ ਨਸਿ ਨਸਤਾ ਨਸਨਾ ਨਸਾ ਨਸਿਆ ਨਸੀ ਨਸੀਐ ਨਸੇ ਨਸੈ ਨਹ ਨਹਦਾ ਨ੍ਹ੍ਹਾਉਗੋ ਨ੍ਹ੍ਹਾਇਆ ਨ੍ਹ੍ਹਾਈ ਨ੍ਹ੍ਹਾਈਐ ਨ੍ਹ੍ਹਾਏ ਨ੍ਹ੍ਹਾਤੇ ਨ੍ਹ੍ਹਾਵਉ ਨ੍ਹ੍ਹਾਵਣੁ ਨ੍ਹ੍ਹਾਵੈ ਨਹਿ ਨਹੀ ਨਹੀਨ ਨਹੁ ਨਕ ਨਕਿ ਨਕੁ ਨਕਟ ਨਕਟੀ ਨਕਟੂ ਨਕਟੇ ਨਕੀ. ਨਖ ਨਖਹ ਨਖਹਿ ਨਖਹੁ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰਾ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਨਖਿਆਤਿ ਨਖੀ ਨੰਗ ਨੰਗਿ ਨੰਗੁ ਨਗ ਨਗਜ ਨਗਨ ਨਗਨੁ ਨੰਗਨਾ ਨਗਰ ਨਗਰਿ ਨਗਰੁ ਨਗਰੰ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀਆ ਨੰਗਾ ਨੰਗੀ ਨੰਗੇ ਨਚ ਨਚਿ ਨਚਊ ਨਚਸੀ ਨਚਹਿ ਨਚਣੁ ਨਚਣਾ ਨਚਤੁ ਨਚਨਿ ਨਚਾ ਨਚਾਇਦਾ ਨਚਾਈ ਨਚਾਈਐ ਨਚਾਏ ਨਚਾਵਹਿ ਨਚਾਵੈ ਨਚਿਐ ਨਚਿੰਦੁ ਨਚੈ ਨਜਰਿ ਨਜਾਤਿ ਨਜੀਕਿ ਨਟ ਨਟਿ ਨਟੁ ਨਟੂਆ ਨਟੂਐ ਨਠਯੋ ਨਠੜੋ ਨਠੇ ਨੰਢੜਾ ਨੰਢੀ ਨਤ ਨਤਰ ਨਥ ਨਥਿ ਨਥਹਾਰੇ ਨਥਾ ਨਥਿਆ ਨਥੀ. ਨਥੀਅਨੁ ਨਥੈ ਨੰਦ ਨੰਦੁ ਨੰਦਨ ਨੰਦਨੁ ਨੰਦਨੀ ਨੰਦਰਿ ਨਦਰਿ ਨਦਰੀ ਨਦੀ ਨਦੀਆ ਨਨ ਨਨਕਾਰੁ ਨਨਦ ਨੰਨਾ ਨਨਾ ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨੰਨੈ ਨਪਰਸ ਨਪਾਕ ਨਫਰੁ ਨਫਰੈ ਨਮਸਕਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰਿ ਨਮਸਕਾਰੁ ਨਮਸਕਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰਉ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ਨਮਸਕਾਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਮਸਕਾਰੋ ਨਮਸਤੇ ਨਮਹ ਨਮੋ ਨਯਣ ਨਯਣਿ ਨਯਨ ਨਰ ਨਰਿ ਨਰੁ ਨਰਸਿੰਘ ਨਰਹ ਨਰਹਰ ਨਰਹਰਿ ਨਰਹਰਹ ਨਰਹਰਾ ਨਰਹਰੀ ਨਰਹਰੀਐ ਨਰਹਰੇ ਨਰਹਰੈ ਨਰਹੁ ਨਰਕ ਨਰਕਿ ਨਰਕੁ ਨਰਕਹ ਨਰਕਪਾਤੀ ਨਰਕਾ ਨਰਕੇ ਨਰਜਾ ਨਰਨਰਹ ਨਰਨਾਥਾ ਨਰਪਤਿ ਨਰਬਦ ਨਰਵਿਰਤਿ ਨਰਵੈ ਨਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣੁ ਨਰਾਇਣਾ ਨਰਾਇਣੋ ਨਰਾਇਨੁ ਨਰਿੰਦ ਨਰਿੰਦੁ ਨ੍ਰਿਪ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਨਰੂ ਨਲਨੀ ਨਲ੍ਯ੍ਯ ਨਲਿਨੀ ਨਲੀ ਨਵ ਨਵੰ ਨਵੰਤ ਨਵਤਨ ਨਵਤਨੁ ਨਵਤਨੋ ਨਵਲ ਨਵਲਾਇਆ ਨਵਾ ਨਵਿਤ ਨਵੀ ਨਵੇ ਨਵੇਲ ਨਵੇਲਓ ਨਵੇਲੜੀਆ ਨਵੇਲੜੀਏ ਨਵੇਲਾ ਨਵੈ ਨਾ ਨਾਂ ਨਾਉ ਨਾਂਉ ਨਾਊ ਨਾਓ ਨਾਓ‍ੁ ਨਾਇ ਨਾਂਇ ਨਾਇਓ ਨਾਇਆ ਨਾਇਐ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਿ ਨਾਇਕੁ ਨਾਇਕਾ ਨਾਇਕੋ ਨਾਇਣੁ ਨਾਈ ਨਾਂਈ ਨਾਈਐ ਨਾਏ ਨਾਂਏਂ ਨਾਸ ਨਾਸਿ ਨਾਸੁ ਨਾਸੰ ਨਾਸਏ ਨਾਸਹਿ ਨਾਸਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸਨ ਨਾਸਨਾ ਨਾਸਾ ਨਾਸਿਓ ਨਾਸੀ ਨਾਸੇ ਨਾਸੈ ਨਾਹ ਨਾਹਨਿ ਨਾਹਾ ਨਾਹਿ ਨਾਹਿਨ ਨਾਹਿਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੁ ਨਾਹੈ ਨਾਕ ਨਾਕੁ ਨਾਕਹਿ ਨਾਕਹੁ ਨਾਕਨ ਨਾਗ ਨਾਂਗ ਨਾਗਹ ਨਾਗਨਿ ਨਾਗਨੀ ਨਾਗਰ ਨਾਂਗੜਾ ਨਾਗਾ ਨਾਗਾਂ ਨਾਂਗਾ ਨਾਗਾਦਿ ਨਾਗੀ ਨਾਗੇ ਨਾਂਗੇ ਨਾਗੋ ਨਾਂਗੋ ਨਾਚ ਨਾਚੁ ਨਾਚਸਿ ਨਾਚਹਿ ਨਾਚਹੁ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨ ਨਾਚਨੁ ਨਾਚਨਾ ਨਾਚਨੋ ਨਾਚਿਓ ਨਾਚੀ ਨਾਚੇ ਨਾਚੈ ਨਾਜੁ ਨਾਜਰੁ ਨਾਟ ਨਾਟਾ ਨਾਟਿਕ ਨਾਟੇ ਨਾਠਾ ਨਾਠਿਆ ਨਾਠੀ ਨਾਠੀਅੜੇ ਨਾਠੀਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਨਾਠੇ ਨਾਤਰੁ ਨਾਤਾ ਨਾਤਿਆ ਨਾਤੀ ਨਾਤੇ ਨਾਤੈ ਨਾਥ ਨਾਥੁ ਨਾਥੰ ਨਾਥਹ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ਨਾਥਾ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥੀ ਨਾਥੇ ਨਾਦ ਨਾਦਿ ਨਾਦੁ ਨਾਦੰ ਨਾਦੀ ਨਾਦੈ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕਹ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕੈ ਨਾਨਕੋ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਨਾਪਾਕੁ ਨਾਪੈ ਨਾਭਿ ਨਾਮ ਨਾਮਿ ਨਾਮੁ ਨਾਮੰ ਨਾਮਹ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਮਹੀਣੁ ਨਾਮਹੀਨ ਨਾਮਹੁ ਨਾਮਦੇ ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਮਦੇਅ ਨਾਮਦੇਇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮਨ ਨਾਮਨਾ ਨਾਮਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਮੇ ਨਾਮੈ ਨਾਮ+ ਨਾਮੋ ਨਾਰਿ ਨਾਰਦ ਨਾਰਦਿ ਨਾਰਦੁ ਨਾਰਦਾਦਿ ਨਾਰਦੀ ਨਾਰਦੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਾਰਾਇਣਹ ਨਾਰਾਇਣਾ ਨਾਰਾਇਣੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਰਾਇਣੋ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਰਾਇਨੁ ਨਾਰਾਇਨਾ ਨਾਰੀ ਨਾਰੇ ਨਾਲਿ ਨਾਲਹੁ ਨਾਲਕਾ ਨਾਲਾ ਨਾਲਿਆ ਨਾਲੀ ਨਾਲੀਏਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੋ ਨਾਵ ਨਾਵਉ ਨਾਵਏ ਨਾਵਹਿ ਨਾਵਹੁ ਨਾਵਣ ਨਾਵਣਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾਵਣੋ ਨਾਵੰਤਾ ਨਾਵਨ ਨਾਵਨਿ ਨਾਵੜਾ ਨਾਵਾ ਨਾਵਾਇਆ ਨਾਵਾਈਐ ਨਾਵਾਏ ਨਾਵਾਰੇ ਨਾਵਾਲਿ ਨਾਵਾਲਿਆ ਨਾਵਾਲੀਐ ਨਾਵੈ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ. ਨਿਉਲੀ ਨਿਆਉ ਨਿਆਇ ਨਿਆਈ ਨਿਆਏ ਨਿਆਂਏਂ ਨਿਆਮਤਿ ਨਿਆਰਉ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਵ ਨਿਸ ਨਿਸਿ ਨਿਸੰਕ ਨਿਸਖਣ ਨਿਸੰਗ ਨਿਸੰਗੁ ਨਿਸੰਗਾ ਨਿਸੰਗੇ ਨਿਸੰਙੁ ਨਿਸਚਉ ਨਿਸ੍ਚਲ ਨਿਸਚੈ ਨਿਸਚੌ ਨਿਸਤਰਿ ਨਿਸਤਰਿਆ ਨਿਸਤਰੀ ਨਿਸਤਰੀਐ ਨਿਸਤਰੇ ਨਿਸਤ੍ਰੇ ਨਿਸਤਰੈ ਨਿਸਤਾਰ ਨਿਸਤਾਰਿ ਨਿਸਤਾਰੁ ਨਿਸਤਾਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਹੁ ਨਿਸ੍ਤਾਰਹੁ ਨਿਸਤਾਰਣ ਨਿਸਤਾਰਣੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਨਿਸਤਾਰਿਅਨੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਨਿਸਤਾਰੀ ਨਿਸਤਾਰੀਐ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਸਤਾਰੈ ਨਿਸਲੁ ਨਿਸਾਰਿਓ ਨਿਸੀ ਨਿਸੁਲ ਨਿਹਸੰਗਾ ਨਿਹਸਾਸਨਿ ਨਿਹਕੰਟਕ ਨਿਹਕੰਟਕੁ ਨਿਹਕਪਟ ਨਿਹਕਰਮ ਨਿਹਕਰਮਾ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਿਹਕਲੰਕ ਨਿਹਕਾਮ ਨਿਹਕਾਮੁ ਨਿਹਕਾਮਾ ਨਿਹਕਾਮੀ ਨਿਹਕਿੰਚਨਾ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਨਿਹਕੇਵਲੰ ਨਿਹਕੇਵਲਾ ਨਿਹੰਗਾ ਨਿਹਚਉ ਨਿਹਚਲ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਹਚਲਾਇਆ ਨਿਹਚਲਾਧਾ ਨਿਹਚਲੋ ਨਿਹਚੈ ਨਿਹਤੇ ਨਿਹਫਲ ਨਿਹਫਲੁ ਨਿਹਫਲੰ ਨਿਹਫਲਹ ਨਿਹਭਾਗੜੋ ਨਿਹਲੀਆ ਨਿਹਾਰ ਨਿਹਾਰਿ ਨਿਹਾਰਉ ਨਿਹਾਰਹਿ ਨਿਹਾਰਹੁ ਨਿਹਾਰਾ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਹਾਰੀ ਨਿਹਾਰੀਐ ਨਿਹਾਰੇ ਨਿਹਾਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲਿ ਨਿਹਾਲੁ ਨਿਹਾਲਸਾ ਨਿਹਾਲਣਾ ਨਿਹਾਲਾ ਨਿਹਾਲਿਓਨੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ਨਿਹਾਲਿਹ ਨਿਹਾਲੀ ਨਿਹਾਲੀਐ ਨਿਹਾਲੇ ਨਿਹੋਰ ਨਿਹੋਰਾ ਨਿਹੋਰੋ ਨਿਕ ਨਿਕਸਿ ਨਿਕਸੁ ਨਿਕਸਤ ਨਿਕਸਾਈ ਨਿਕਸਿਓ ਨਿਕਸਿਆ ਨਿਕਸੀ ਨਿਕਸੇ ਨਿਕਸੈ ਨਿਕਸੋ ਨਿਕਚ ਨਿਕਚੁ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਾਇਓ ਨਿਕਟਾਨੀ ਨਿਕਟੀ ਨਿਕਟੇ ਨਿਕਥਾ ਨਿਕਲਿ ਨਿਕਲਹਿ ਨਿਕਲਾਵੈਗੋ ਨਿਕਲਿਓ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੈ ਨਿਕਾਣਿਆ ਨਿਕਾਣੀ ਨਿਕਾਣੇ ਨਿਕਾਮੀ ਨਿਕਾਰਿ ਨਿਕਾਲਾ ਨਿਕਾਲਿਅਨੁ ਨਿਕੀ ਨਿਕੁਟੀ ਨਿਕੋਰ ਨਿਖੰਜਨੁ ਨਿਖੰਜਨੋ ਨਿਖਿਅਉ ਨਿਖੁਟਿ ਨਿਖੁਟਈ ਨਿਖੁਟਸੀ ਨਿਖੁਟਤ ਨਿਖੁਟੀ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਨਿਖੁਟੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਿਖੂਟਿ ਨਿਖੂਟਸਿ ਨਿਖੂਟਾ ਨਿਖੂਟੈ ਨਿਖੇਧ ਨਿਖੇਧਿਆ ਨਿਗਹਾਰ ਨਿਗਤਿਆ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮੁ ਨਿਗਮੰ ਨਿਗ੍ਰਹ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਨਿਗੁਸਾਂਏਂ ਨਿਗੁਣਿਆ ਨਿਗੁਣੀਆ ਨਿਗੁਰਾ ਨਿਗੁਰਿਆ ਨਿਗੁਰੀ ਨਿਗੁਰੇ ਨਿਘਰਤ ਨਿਘਰਤੁ ਨਿਘਰਿਆ ਨਿਚੰਦੁ ਨਿਚਿੰਦ ਨਿਚਿੰਦੁ ਨਿਚਿੰਦਾ ਨਿਚੀਜਿਆ ਨਿਜ ਨਿਜੁ ਨਿਝਰ ਨਿਝਰੁ ਨਿਡਰ ਨਿਡਰੁ ਨਿਡਰਿਆ ਨਿਡਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤਿ ਨਿਤਹਿ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਿਤਾ ਨਿਤਾਣੁ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਤਾਣਿਆ ਨਿਤਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀਆ ਨਿਤਾਣੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਨਿਥਾਵਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਨਿੰਦ ਨਿੰਦੁ ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਸਿ ਨਿੰਦਹਿ ਨਿੰਦਹੁ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕਿ ਨਿੰਦਕੁ ਨਿੰਦਕਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਿਦ੍ਰਾ ਨਿਦਲਿਅਉ ਨਿੰਦਾ ਨਿਦਾਨ ਨਿਦਾਨਿ ਨਿਦਾਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦੀਐ ਨਿੰਦੈ ਨਿਦੋਸਾਂ ਨਿਧਿ ਨਿਧਨ ਨਿਧਨਿਆ ਨਿਧਰਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਧਾਨੁ ਨਿਧਾਨੰ ਨਿਧਾਨਾ ਨਿਧਾਨੀ ਨਿਧਾਨੋ ਨਿਧਾਰਾ ਨਿਧੀ ਨਿਧੇ ਨਿਧੋ ਨਿਨਾਉ ਨਿਨਾਮ ਨਿਪੰਗੁ ਨਿਪਜਿ ਨਿਪਜਹਿ ਨਿਪਜਾਏ ਨਿਪਜੇ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਟਿ ਨਿਪੰਨੇ ਨਿਪਰਸੁ ਨਿਪੂਤੇ ਨਿਫਲ ਨਿਬਹਤ ਨਿਬਹਾਵੈ ਨਿਬਹਿਓ ਨਿਬਹਿਆ ਨਿਬਹੀ ਨਿਬਹੈ ਨਿਬਗ ਨਿਬਰਿਓ ਨਿਬਰੀ ਨਿਬਲ ਨਿਬੜਿਆ ਨਿਬੜੈ ਨਿਬਾਸਨ ਨਿਬਾਹਿ ਨਿਬਾਹਿਓ ਨਿਬਾਹੀ ਨਿਬਾਹੈ ਨਿਬੇਰਿ ਨਿਬੇਰਓ ਨਿਬੇਰਹਿ ਨਿਬੇਰਹੁ ਨਿਬੇਰਾ ਨਿਬੇਰੀ ਨਿਬੇਰੈ ਨਿਬੇਰੋ ਨਿਬੇੜੁ ਨਿਬੇੜਣਹਾਰੋ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਬੇੜੀ ਨਿਬੇੜੇ ਨਿਭਰੰਤਾ ਨਿਭਰਾਂਤਿ ਨਿਭਰਾਤੀ ਨਿਭਰਾਤੇ ਨਿਭਵਿਆਹ ਨਿੰਮੁ ਨਿਮੁ ਨਿਮਸੈ ਨਿਮਕਾ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖੁ ਨਿਮਖਕ ਨਿਮਖਫਾ ਨਿਮਖਾ ਨਿਮਖਾਤੀ ਨਿਮਖੇ ਨਿਮਘਾ ਨਿਮਤ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾਹ ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਨਿੰਮਰੀ ਨਿੰਮਲੁ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿੰਮਾਣਿਆ ਨਿਮਾਣਿਆ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਮਾਣੀਆ ਨਿਮਾਣੀਏ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਨਿਮਾਨਾ ਨਿਮਾਨੀ ਨਿਮਾਨੇ ਨਿਮਾਨੋ ਨਿੰਮਿਆ ਨਿੰਮੀਐ ਨਿਮੁਣੀਆਦੀ ਨਿੰਮੁਨੀਆਦਾ ਨਿੰਮੇ ਨਿਰਸ ਨਿਰੰਹਾਰੰ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਰਹਾਰੁ ਨਿਰਹਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੈ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਨਿਰੰਕੇਰੈ ਨਿਰਖ ਨਿਰਖਿ ਨਿਰਖਉ ਨਿਰਖਹਿ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਿਓ ਨਿਰਖੀ ਨਿਰਗੰਧ ਨਿਰਗਮ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣਿ ਨਿਰਗੁਣੁ ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਨਿਰਗੁਣੇ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨਿ ਨਿਰਗੁਨੁ ਨਿਰਗੁਨੀ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਨਿਰਗੁਨੀਐ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਜਨਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਿਰੰਜਨੀ ਨਿਰੰਜਨੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ਨਿਰਜੀਉ ਨਿਰਜੋਗ ਨਿਰਜੋਗੁ ਨਿਰਜੋਗਾ ਨਿਰਣਉ ਨਿਰਤਿ ਨਿਰਤ੍ਯ੍ਯੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਨਿਰੰਤਰੇ ਨਿਰਤਾਏ ਨਿਰਤਿਕਾਰ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤੀ ਨਿਰਤੇ ਨਿਰਦਇਆ ਨਿਰਦਲਿਆ ਨਿਰਦਾਵੈ ਨਿਰਦੈ ਨਿਰਦੋਖ ਨਿਰਧਨ ਨਿਰਧਨੁ ਨਿਰਧਨੰ ਨਿਰਧਨਾ ਨਿਰਨਉ ਨਿਰਪ ਨਿਰਬਹੀਐ ਨਿਰਬਾਹੁ ਨਿਰਬਾਣ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੇ ਨਿਰਬਾਨ ਨਿਰਬਾਨੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਬਾਨੈ ਨਿਰਬਿਖਈ ਨਿਰਬਿਘਨ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਇਆ ਨਿਰਭਏ ਨਿਰਭਯੰ ਨਿਰਭਯਹ ਨਿਰਭਵਹ ਨਿਰਭਾਰ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਮਏ ਨਿਰਮਯੌ ਨਿਰਮਰਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲੰ ਨਿਰਮਲਉ ਨਿਰਮਲਹ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲਾਇ ਨਿਰਮਲੀ ਨਿਰਮਲੀਆ ਨਿਰਮਲੇ ਨਿਰਮਲ+ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲੌ ਨਿਰਮਾਇਲ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਨਿਰਮਾਲਕਾ ਨਿਰਮਿਤ ਨਿਰਮੋਹ ਨਿਰਮੋਲੁ ਨਿਰਮੋਲਕ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਨਿਰਮੋਲਕੋ ਨਿਰਮੋਲਾ ਨਿਰਲਜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਲੇਪਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਨਿਰਵਰਈ ਨਿਰਵਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਨਿਰਵਾਰੋ ਨਿਰਵਿਰਤਿ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰਿ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਿਰਾਸ ਨਿਰਾਸੁ ਨਿਰਾਸੰ ਨਿਰਾਸਾ ਨਿਰਾਸੀ ਨਿਰਾਸੇ ਨਿਰਾਸੋ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੁ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਨਿਰਾਪਰਾਧ ਨਿਰਾਫਲ ਨਿਰਾਰ ਨਿਰਾਰਥ ਨਿਰਾਰਾ ਨਿਰਾਰੀ ਨਿਰਾਰੇ ਨਿਰਾਰੋ ਨਿਰਾਲੰਬੁ ਨਿਰਾਲਮ ਨਿਰਾਲਮੁ ਨਿਰਾਲਮੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨਿਰਾਲੇ ਨਿਰੀਕਾਰ ਨਿਰੂਪੀਐ ਨਿਰੋਆ ਨਿਰੋਧੁ ਨਿਰੋਧਹੁ ਨਿਰੋਧਰ ਨਿਰੋਧਰੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ਨਿਲਜ ਨਿਲਾਜ ਨਿਲਾਜੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਸਸਿ ਨਿਵਹਿ ਨਿਵਣੁ ਨਿਵੰਤਿ ਨਿਵੰਧੈ ਨਿਵੰਨਿ ਨਿਵਰਹਿ ਨਿਵਰੀ ਨਿਵਰੇ ਨਿਵਰੈ ਨਿਵਲ ਨਿਵਲਿ ਨਿਵਲੁ ਨਿਵਲੀ ਨਿਵਾਇ ਨਿਵਾਇਆ ਨਿਵਾਇਐ ਨਿਵਾਈ ਨਿਵਾਏ ਨਿਵਾਸ ਨਿਵਾਸਿ ਨਿਵਾਸੁ ਨਿਵਾਸਨੁ ਨਿਵਾਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਵਾਸੈ ਨਿਵਾਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਨਿਵਾਜ ਨਿਵਾਜਿ ਨਿਵਾਜੁ ਨਿਵਾਜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜੀ ਨਿਵਾਜੇ ਨਿਵਾਜੈ ਨਿਵਾਤ ਨਿਵਾਰ ਨਿਵਾਰਿ ਨਿਵਾਰੁ ਨਿਵਾਰੰ ਨਿਵਾਰਹਿ ਨਿਵਾਰਹੁ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਵਾਰਣੁ ਨਿਵਾਰਣੰ ਨਿਵਾਰਣਹ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੁ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੋ ਨਿਵਾਰਣਾ ਨਿਵਾਰਣਿਆ ਨਿਵਾਰਣੋ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਵਾਰਨੁ ਨਿਵਾਰ੍ਯ੍ਯਉ ਨਿਵਾਰਾ ਨਿਵਾਰਿਓ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਿਵਾਰਿਹੁ ਨਿਵਾਰੀ ਨਿਵਾਰੀਆ ਨਿਵਾਰੀਐ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਾਰੈ ਨਿਵਾਵਹਿ ਨਿਵਾੜਾ ਨਿਵਿਆ ਨਿਵੇ ਨਿਵੈ ਨੀ ਨੀਅਤਿ ਨੀਸਾਣਿ ਨੀਸਾਣੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ਨੀਸਾਣੀ ਨੀਸਾਣੀਆ ਨੀਸਾਣੇ ਨੀਸਾਣੈ ਨੀਸਾਣੋ ਨੀਸਾਨੁ ਨੀਸਾਨੰ ਨੀਸਾਨਾ ਨੀਸਾਨੀ ਨੀਸਾਨੈ ਨੀਸੀ ਨੀਹਣੋ ਨੀਹਿ ਨੀਹੁ ਨੀਕਸਿ ਨੀਕਸੈ ਨੀਕਰਿ ਨੀਕਲਿ ਨੀਕਾ ਨੀਕੀ ਨੀਕੇ ਨੀਕੋ ਨੀਘਰੁ ਨੀਘਰਿਆ ਨੀਘਰੀਆ ਨੀਚ ਨੀਚੁ ਨੀਚੰ ਨੀਚਹ ਨੀਚਹੁ ਨੀਚਾ ਨੀਚਾਇ ਨੀਚਾਣੁ ਨੀਚੀ ਨੀਚੇ ਨੀਝਰ ਨੀਝਰੁ ਨੀਠਿ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ਨੀਤਾ ਨੀ.ਦ ਨੀਂਦ ਨੀਦ ਨੀ.ਦ੍ਰਾਵਲੇ ਨੀਦੜੀ ਨੀਦੜੀਏ ਨੀਧਨ ਨੀਧਰਿਆ ਨੀਧੇ ਨੰ​‍ੀਬੁ ਨੰ​‍ੀਬਾ ਨੀਮ ਨੀਮੁ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹਿ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹੀ ਨੀਰ ਨੀਰਿ ਨੀਰੁ ਨੀਰਉ ਨੀਰਾ ਨੀਰਾਰੇ ਨੀਰੀਐ ਨੀਰੇ ਨੀਰੈ ਨੀਲ ਨੀਲੁ ਨੀਲਾ ਨੀਲੀ ਨੀਵ ਨੀ.ਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵੀ ਨੂਰ ਨੂਰੁ ਨੇ ਨੇਸ ਨੇਂਹ ਨੇਹ ਨੇਹਾ ਨੇਹਿ ਨੇਹੀ ਨੇਹੁ ਨੇਕ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀਆ ਨੇਖਾਸਿ ਨੇਜਾ ਨੇਜੇ ਨੇਜੈ ਨੇਤ ਨੇਤ੍ਰ ਨੇਤ੍ਰਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਨੇਤ੍ਰਾ ਨੇਤ੍ਰੀ ਨੇਤ੍ਰੇ ਨੇਤ੍ਰੈ ਨੇਤੈ ਨੇਧਾਨੁ ਨੇਬ ਨੇਬੁ ਨੇਬੇਰਾ ਨੇਬੇੜਾ ਨੇਮ ਨੇਮੁ ਨੇਮਾ ਨੇਰ ਨੇਰਿ ਨੇਰਉ ਨੇਰਹੂ ਨੇਰਾ ਨੇਰਿਆ ਨੇਰੀ ਨੇਰੇ ਨੇਰੈ ਨੇਰੋ ਨੇਵਰ ਨੇੜਿ ਨੇੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੈ ਨੈ ਨੈਕ ਨੈਕੁ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੈਣੀ ਨੈਣੂ ਨੈਣੇ ਨੈਨ ਨੈਨਿ ਨੈਨਹ ਨੈਨਹੁ ਨੈਨਾ ਨੈਨਾਹ ਨੈਨੀ ਨੈਨੂ ਨੈਵੇਦੁ ਨੋ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.