Fandom

Religion Wiki

34,279pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਛ ਛ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਛਉੜ ਛਹ ਛਹਬਰ ਛਹੀਆ ਛਹੂੰ ਛਕਿ ਛਕਾ ਛਕੇ ਛਛਾ ਛੰਛਾਰਾ ਛਛੈ ਛਜ ਛਜਿ ਛਜੇ ਛਟੀਐ ਛਠਿ ਛਡਿ ਛਡਈਐ ਛਡਹਿ ਛਡਹੈ ਛਡਣੇ ਛਡਨਾ ਛਡਾ ਛਡਾਊ ਛਡਾਇ ਛਡਾਇਆ ਛਡਾਇਦਾ ਛਡਾਈ ਛਡਾਏ ਛਡਾਹਿ ਛਡਾਹੀ ਛਡਾਤਾ ਛਡਾਨਾ ਛਡਾਵਹੁ ਛਡਾਵਣਹਾਰਾ ਛਡਾਵਣਹਾਰੋ ਛਡਾਵਣੀ ਛਡਾਵਨ ਛਡਾਵੀਐ ਛਡਾਵੈ ਛਡਿਓ ਛਡਿਅਨੁ ਛਡਿਆ ਛਡੀਆ ਛਡੀਐ ਛਡੇ ਛਡੈ ਛੰਤ ਛੰਤੁ ਛਤਿ ਛਤੁ ਛਤ੍ਰ ਛਤ੍ਰੁ ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਛਤਰੀਆ ਛਤੜੇ ਛੰਤਾ ਛਤਾਰਾ ਛਤੀਹ ਛੰਦ ਛਦਮ ਛੰਦਾ ਛੰਦੇ ਛਨਹਰੀ ਛਨਕ ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ ਛੰਨੀ ਛਪਿ ਛਪਸਿ ਛਪਹਿ ਛਪਨ ਛਪਰਿ ਛਪਰਾ ਛਪੜਿ ਛਪੜੀ ਛਪਾਇਓ ਛਪਾਇਆ ਛਪਾਇਨਿ ਛਪਾਈ ਛਪਾਈਆ ਛਪਾਏ ਛਪਾਨੀ ਛਪਾਵੈ ਛਪਿਆ ਛਪੇ ਛਪੈ ਛਬਿ ਛਬੀਲਾ ਛਬੀਲੀ ਛਮਿਛਰੀ ਛਰਾਇਆ ਛਰਿਆ ਛਲ ਛਲੁ ਛਲੰ ਛਲਨ ਛਲਨਾ ਛਲਾ ਛਲਾਈ ਛਲਿਓ ਛਲੀ ਛਲੀਆ ਛਲੀਐ ਛਲੇ ਛਲੈ ਛਵਾਈ ਛਵਾਵੈ ਛਾਉ ਛਾਂਉ ਛਾਇ ਛਾਇਓ ਛਾਇਆ ਛਾਇਐ ਛਾਇਯਉ ਛਾਇਲੈ ਛਾਈ ਛਾਏ ਛਾਹ ਛਾਹੀ ਛਾਛਿ ਛਾਜਾ ਛਾਜੈ ਛਾਂਟਿ ਛਾਡਿ ਛਾਡੁ ਛਾਡਉ ਛਾਡਹੁ ਛਾਡਨ ਛਾਡ੍ਯ੍ਯਿਉ ਛਾਡਿਆ ਛਾਡਿਤ ਛਾਡੀ ਛਾਡੀਅਲੇ ਛਾਡੇ ਛਾਡੈ ਛਾਡੈਂ ਛਾਣਿ ਛਾਣੀ ਛਾਣੈ ਛਾਤੀ ਛਾਦਿ ਛਾਦਨ ਛਾਦਨੁ ਛਾਨਿ ਛਾਨਹਿ ਛਾਨਾ ਛਾਨੀ ਛਾਨੈ ਛਾਪ ਛਾਪਣ ਛਾਪਰਿ ਛਾਪਰੁ ਛਾਪਰੀ ਛਾਪੈ ਛਾਬਾ ਛਾਮ ਛਾਮਨੀ ਛਾਯਉ ਛਾਯਾ ਛਾਰ ਛਾਰੁ ਛਾਂਰਹੁ ਛਾਰਾ ਛਾਰੀ ਛਾਰੋ ਛਾਲਾ ਛਾਵ ਛਾਂਵ ਛਾਵਨੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਛਾਵਾ ਛਾਵਾਣੁ ਛਾਵਾਣਿਆ ਛਿਅ ਛਿਕਿ ਛਿਕਿਓਨੁ ਛਿਕੇ ਛਿੰਗਾ ਛਿਜਈ ਛਿਜਹਿ ਛਿਜਣਾ ਛਿਜੰਤ ਛਿਜੰਤਿ ਛਿਜਤ ਛਿਜੰਦੜੀ ਛਿਜਦੀ ਛਿਜੀਐ ਛਿਜੈ ਛਿੰਝ ਛਿਟਕਾਈ ਛਿਟਕਾਏ ਛਿਟਕਾਰੇ ਛਿਟੜਿ ਛਿਟੀ ਛਿਦ੍ਰ ਛਿਦ੍ਰੰ ਛਿਦ੍ਰੁ ਛਿਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨੁ ਛਿਨਹੂ ਛਿਨਵੈ ਛਿੰਨਾ ਛਿਨਾ ਛਿਨਾਏ ਛਿਵੈ ਛੀਕਿ ਛੀਕੇ ਛੀਜਿ ਛੀਜਹਿ ਛੀਜਤ ਛੀਜੈ ਛੀਨਿ ਛੀਨਤ ਛੀਨਾ ਛੀਨਾਂ ਛੀਪਹੁ ਛੀਪਰੋ ਛੀਪਾ ਛੀਪੇ ਛੀਪੈ ਛੀਬਾ ਛੁਏ ਛੁਹਉ ਛੁਹਾਰੇ ਛੁਹਿ ਛੁਕਟੀ ਛੁਟਿ ਛੁਟੁ ਛੁਟਈ ਛੁਟਸੀ ਛੁਟਹਿ ਛੁਟਹੁ ਛੁਟਕਿ ਛੁਟਕਹਿ ਛੁਟਕੰਤ ਛੁਟਕਤ ਛੁਟਕ੍ਯ੍ਯਾ ਛੁਟਕਾਏ ਛੁਟਕਾਕੀ ਛੁਟਕਾਰ ਛੁਟਕਾਰਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰੀ ਛੁਟਕਾਵਨਿ ਛੁਟਕਾਵੈ ਛੁਟਕਿਓ ਛੁਟਕੀ ਛੁਟਕੇ ਛੁਟਕੈ ਛੁਟਤ ਛੁਟੜਿ ਛੁਟਾ ਛੁਟਾਹੀ ਛੁਟਾਰ ਛੁਟਾਰਾ ਛੁਟਿਓ ਛੁਟਿਆ ਛੁਟੀ ਛੁਟੀਆ ਛੁਟੀਐ ਛੁਟੀਵੇ ਛੁਟੇ ਛੁਟੈ ਛੁਟੈਗੀ ਛੁਟੋ ਛੁਰਾ ਛੁਰੀ ਛੁੜਕਿ ਛੁੜਕਿਆ ਛੁੜਕੀ ਛੂਛ ਛੂਛਾ ਛੂਛੀ ਛੂਛੇ ਛੂਛੈ ਛੂਟ ਛੂਟਿ ਛੂਟਉ ਛੂਟਈ ਛੂਟਸਿ ਛੂਟਸਹਿ ਛੂਟਸੀ ਛੂਟਹ ਛੂਟਹਿ ਛੂਟਹਿਗਾ ਛੂਟਹੀ ਛੂਟਹੁ ਛੂਟਣ ਛੂਟਤ ਛੂਟਨ ਛੂਟਨੁ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ਛੂਟਰਿ ਛੂਟਲਾ ਛੂਟਾ ਛੂਟਿਓ ਛੂਟਿਆ ਛੂਟਿਬੋ ਛੂਟੀ ਛੂਟੀਐ ਛੂਟੇ ਛੂਟੈ ਛੂਟੋ ਛੇਆ ਛੇਂਕ ਛੇਕੁ ਛੇਦਿ ਛੇਦੰਤ ਛੇਦ੍ਯ੍ਯਤੇ ਛੇਦਾਵੈ ਛੇਦਿਓ ਛੇਦੀ ਛੇਦੇ ਛੇਧੇ ਛੇਪ ਛੇਰੀਂ ਛੇਲ ਛੇਵਾ ਛੇੜਿ ਛੈ ਛੈਲ ਛੈਲੁ ਛੋਹਰਿ ਛੋਹਰਾ ਛੋਹਰੇ ਛੋਹਾਇਆ ਛੋਹਿਓ ਛੋਹੈ ਛੋਹੋ ਛੋਕ ਛੋਛਾ ਛੋਛੀ ਛੋਟ ਛੋਟਿ ਛੋਟਾ ਛੋਡਿ ਛੋਡੁ ਛੋਡਉ ਛੋਡਇ ਛੋਡਈ ਛੋਡਸਿ ਛੋਡਹ ਛੋਡਹਿ ਛੋਡਹੁ ਛੋਡਨ ਛੋਡਨਿ ਛੋਡਾ ਛੋਡਾਇਸੀ ਛੋਡਿਓ ਛੋਡਿਅੜਾ ਛੋਡਿਅੜੀ ਛੋਡਿਆ ਛੋਡਿਐ ਛੋਡਿਹੁ ਛੋਡੀ ਛੋਡੀਆ ਛੋਡੀਐ ਛੋਡੀਲੇ ਛੋਡੇ ਛੋਡੇਂ ਛੋਡੈ ਛੋਤਿ ਛੋਰਿ ਛੋਰਾਇ ਛੋਰੀ ਛੋਰੂ ਛੋਰੇ ਛੋਰੈ ਛੋੜਿ ਛੋੜੁ ਛੋੜਿਆ ਛੋੜੇ

Also on Fandom

Random Wiki