FANDOM


This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਘ ਘ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਘਸਿ ਘਸਿਆ ਘਸੀਐ ਘਸੈ ਘਘਾ ਘਘੈ ਘੰਙੈ ਘਚੋਲਾ ਘਟ ਘਟਿ ਘਟੁ ਘਟਹਿ ਘਟੰਤ ਘਟਤ ਘਟਤੁ ਘਟਤਾ ਘਟਨ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਊ ਘਟਾਈ ਘਟਾਏ ਘਟਾਣੇ ਘਟਾਵਉ ਘਟਿਓ ਘਟੀ ਘਟੀਐ ਘਟੁਕੇ ਘਟੇ ਘਟੈ ਘਠਾ ਘੰਡਾ ਘਣ ਘਣਾ ਘਣੀ ਘਣੇ ਘਣੇਰਾ ਘਣੇਰਿਆ ਘਣੇਰੀ ਘਣੇਰੀਆ ਘਣੇਰੇ ਘਣੈ ਘਣੋ ਘਣੌ ਘਤਿ ਘਤੁ ਘਤਿਆ ਘਤੇ ਘਤੈ ਘਨ ਘਨੁ ਘਨਹਰ ਘਨਹਰੁ ਘਨਹਾਰੇ ਘਨਘੋਰ ਘਨਾ ਘਨਿਹਰ ਘਨਿਹਰੁ ਘਨੀ ਘਨੇ ਘਨੇਰਾ ਘਨੇਰੀ ਘਨੇਰੀਆ ਘਨੇਰੇ ਘਨੇਰੈ ਘਨੇਰੋ ਘਨੈ ਘਨੋ ਘਬੁ ਘਰ ਘਰਿ ਘਰੁ ਘਰਹਾਈ ਘਰਹਿ ਘਰਰਿ ਘ੍ਰਾਉ ਘਰਾਹੁ ਘਰਿਆ ਘ੍ਰਿਤ ਘਰੀ ਘਰੀਅ ਘਰੀਆਂ ਘਰੂਆ ਘਰੇ ਘਰੈ ਘਲੇ ਘਲੈ ਘੜਿ ਘੜਣ ਘੜਥਲੀ ਘੜਨ ਘੜਾ ਘੜਾਇ ਘੜਾਇਦਾ ਘੜਾਈਐ ਘੜਾਵੈ ਘੜਿਓ ਘੜਿਆ ਘੜੀ ਘੜੀਅਹਿ ਘੜੀਆ ਘੜੀਆਲ ਘੜੀਆਲੁ ਘੜੀਐ ਘੜੀਏ ਘੜੂਅਲੋ ਘੜੇ ਘੜੈ ਘਾਉ ਘਾਇ ਘਾਏ ਘਾਸ ਘਾਸੁ ਘਾਸੀ ਘਾਹ ਘਾਹੁ ਘਾਘਰੈ ਘਾਟ ਘਾਟਿ ਘਾਟੁ ਘਾਟਸਿ ਘਾਟਿਆ ਘਾਟੀ ਘਾਟੀਂ ਘਾਟੇ ਘਾਟੈ ਘਾਣਿ ਘਾਣੀ ਘਾਣੀਆ ਘਾਣੀਐ ਘਾਤ ਘਾਤੁ ਘਾਤਨੀ ਘਾਤੀ ਘਾਮ ਘਾਂਮ ਘਾਮਾ ਘਾਲ ਘਾਲਿ ਘਾਲਹਿ ਘਾਲਹੁ ਘਾਲਕਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਤ ਘਾਲਤੇ ਘਾਲਦਾ ਘਾਲਨਿ ਘਾਲਾ ਘਾਲਿਓ ਘਾਲਿਓਨੁ ਘਾਲਿਆ ਘਾਲੀ ਘਾਲੀਅਨੁ ਘਾਲੀਐ ਘਾਲੇ ਘਾਲੈ ਘਾੜਤ ਘਾੜਤਿ ਘਿਉ ਘਿਅ ਘਿਆਲੀ ਘਿਇ ਘਿਣਾਵਣੇ ਘਿਤਾ ਘਿਧਾ ਘਿਧੀ ਘਿੰਨਹਿ ਘਿੰਨਾ ਘਿਨਾ ਘਿਰਿ ਘਿਰਤੁ ਘਿਰੀਆ ਘੀਉ ਘੀਆ ਘੀਸ ਘੀਜਈ ਘੁਸਰਿ ਘੁਸੀਐ ਘੁਘਿ ਘੁਘਨਾ ਘੁੰਘਰੂ ਘੁਟਿ ਘੁਟੀਐ ਘੁੰਡੀ ਘੁਥਾ ਘੁਥਿਆ ਘੁਥੀਆ ਘੁਥੇ ਘੁੰਮਿ ਘੁਮਿ ਘੁਮਘਾ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ਘੁੰਮਾ ਘੁਮਾਇਆ ਘੁਮਾਈ ਘੁਮਾਈਆ ਘੁਮਾਏ ਘੁਮੇ ਘੁਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਘੁਰੈ ਘੁਲਿ ਘੁਲਾਵੈਗੋ ਘੁਲੀਐ ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਘਟੁ ਘੂਘਟੁ ਘੂੰਘਰ ਘੂਘਰ ਘੂਟਲਾ ਘੂਟਾ ਘੂਟੀਐ ਘੂਪ ਘੂਮਨ ਘੂਮਨਿ ਘੂਮਰਿ ਘੂਲਹਿ ਘੂਲੀਐ ਘੂਲੈ ਘੇਰ ਘੇਰਿ ਘੇਰਿਆ ਘੇਰੇ ਘੇਰੈ ਘੋਖ ਘੋਖਿ ਘੋਖਾ ਘੋਖੇ ਘੋਟਿਮ ਘੋਰ ਘੋਰਿ ਘੋਰੁ ਘੋਰੰ ਘੋਰੰਧਾਰ ਘੋਰਾ ਘੋਰੀ ਘੋਰੈ ਘੋਲਿ ਘੋਲੀ ਘੋਲੀਆ ਘੋਲੇ ਘੋੜੜੈ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆ ਘੋੜੇ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.